Branschriktlinjer

Branschriktlinjer för hantverksmejerier och fäbodnäringen.

Branschriktlinjer för hantverksmejerier

Branschriktlinjerna som utarbetades 2009 av Eldrimner i samarbete med branschorganisationen Sveriges Gårdsmejerister och i samråd med Livsmedelsverket och representanter för producenter och producentorganisationer finns från och med september 2018 i ny, omarbetad version.

Guiden är ett stöd för alla hantverksmejerister. Den hjälper dig att anpassa produktionen till gällande livsmedelslagar och ger dig även ett stöd i att ta fram din egna kontroll. Branschriktlinjerna består av tre olika delar: Del 1 Guide, Del 2 Grundförutsättningar och Del 3 Arbetsscheman produkter.

Riktlinjerna omfattar förutom hygienisk praxis en vägledning i HACCP-arbete med riskbedömning och kritiska styrpunkter för respektive produktgrupp. De är anpassade och överensstämmer med Fäbodnäringens branschriktlinjer så till vida att arbetsscheman kan användas som egna HACCP-planer om de överensstämmer med det egna risk- och kontrollarbetet.

Nya avsnitt i denna version: Provtagning enligt (EG) nr 2073/2005 i Del 1, Guide med rekommenderade antal analyser samt Mjölkråvaran i Del 2, Grundförutsättningar.

Ladda hem Del 1 Guide, uppdaterad 191218
Ladda hem Del 2 Grundförutsättningar
Ladda hem Del 3 Arbetsschema produkter 
Beställ Branschriktlinjer för gårdsmejerier Pris: 300 kronor inklusive moms (+ frakt).

Reviderad och omarbetad 2018 av Ida Olofsson och Birgitta Sundin. Slutbedömd av Livsmedelsverket.

Under hösten 2023 kommer branschriktlinjerna revideras med anledning av nya krav, till exempel krav på produktprovtagning av Listeria Monocytogenes som gäller från och med 1 januari 2023.
 

Fäbodnäringens branschriktlinjer

Som en fristående del av riktlinjerna för hantverksmejerier har Eldrimner i samråd med Livsmedelsverket tagit fram riktlinjer till god hygienpraxis vid fäbodar vid tillverkning av mjölkprodukter med traditionella metoder.

Riktlinjerna vänder sig till fäbodbrukare som tillverkar mjölkprodukter med traditionella metoder för försäljning direkt till konsument. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på att livsmedelsföretagare ska ha rutiner för en hygienisk och säker produktion så att lagstiftningens mål nås, det vill säga att livsmedlen inte blir hälsofarliga samt att de ska vara korrekt märkta. Produkterna och dess råvaror ska även gå att spåra. Förutsatt att livsmedelslagstiftningens mål kan nås, finns det i dagsläget några nationella undantag från eg-förordning nr 852/2004 samt 853/2004 för fäbodbrukare som tillverkar mjölkprodukter med traditionella metoder.

Fäbodbrukaren måste dock kunna visa sin kontrollmyndighet hur brukaren gör för att nå målen. Genom att följa dessa riktlinjer uppfylls lagkraven på att varje enskild fäbodbrukare beskriver hur brukaren gör för att nå lagstiftningens mål. Dessa branschriktlinjer omfattar inte området animaliska biprodukter (mjölk och mjölkbaserade produkter till exempel vassle och kasserad ost), lagstiftning som rör detta återfinns i Bilaga 1. Branschriktlinjerna omfattar inte heller områden som foder och djurskydd.

Författare: Ida Olofsson och Birgitta Sundin.

Fäbodnäringens branschriktlinjer 
Bilaga till fäbodnäringens branschriktlinjer

Om någon vill beställa och köpa fäbodnäringens branschriktlinjer som häfte kostar det 200 kronor. Du beställer genom att mejla Elisabeth Hallin, lisa@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB