Obehandlad dryckesmjölk

Ett pilotprojekt

Eldrimner driver våren 2022 till våren 2023 ett eget projekt där vi tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad (opastöriserad) mjölk. För utbildningsinsatser, handledning och kompetens inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång erfarenhet från USA och Europa där hon arbetat med att utbilda både producenter och konsumenter. Tillsammans med forskaren Ton Baars har hon medverkat i olika studier på ”raw milk”. Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri är projektledare.

Syftet med projektet är att hitta metoder för att producera livsmedelssäker mjölk så att en försäljning kan möjliggöras i svensk lagstiftning och verklighet. Idag tillåts försäljning av 70 liter mjölk per vecka med ett antal tillhörande krav som producenten måste uppfylla. Denna mjölk är dock inte kontrollerad annat än det som de stora mejerikooperativen gör vid sina inleveranser.

I projektet utbildar vi producenter, utarbetar egna säkerhetskontroller och system på gården – i bruk sedan många år i Nordamerika och England – vilka möjliggör försäljning av kontrollerad hygienisk mjölk. Parallellt verifierar vi med laboratorieanalyser. Initialt görs en bredspektra-analys av olika patogener. Läs mer i analysdokumentet nedan.

19–20 maj sjösattes projektet med utbildningsdagar på Eldrimner. Gårdarna har inspekterats av Catharina Berge och Birgitta Sundin. Utbildning och avstämning fortsätter genom löpande Zoom-möten. Gårdarna gör egna odlingar på veckobasis och skickar mjölkprover till laboratorier en gång per månad. Analysperioden omfattar tio månader. En omfattande skriftlig dokumentation utarbetas och delges deltagarna. Alla gårdar gör sina egna riskanalysplaner som omfattar allt från utfodring, hantering, mjölkning och konsumentinformation.

Mer information kommer att delas här på sidan vart efter projektet fortskrider och naturligtvis genom en slutrapport senast hösten 2023.

Projektet går även att följa på Facebook och Instagram som Äktamjölk (#äktamjölk).

Analysparametrar (Pdf)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB