Nationellt gastronomiskt center

För utveckling av framtidens måltid i Sverige

Ett nationellt gastronomiskt center

Varför behöver Sverige ett gastronomiskt center? Vilka utmaningar kan det bidra till att lösa? Och hur skulle en verksamhet kunna se ut? Ami Hovstadius kommer att presentera insikter från en förstudie som presenterades i våras, öppna för dialog kring mathanverkets roll inom måltidsupplevelser samt berätta om arbetet framåt för att förverkliga visionen om en mötesplats där alla i hela måltidssektorn kan samarbeta för utveckling av framtidens måltid.  

Omvärlden och konsumenterna ställer nya och allt högre krav på måltiderna. Samtidigt har Sveriges restauranger och offentliga kök stora utmaningar med personal- och kompetensbrist. Nytänkande, forskning och innovation behövs för att driva på utvecklingen av måltidsupplevelser och fortsatt stärka Sveriges konkurrenskraft som en ledande matnation.

Utvecklingsinsatser har ökat de senaste åren med forskningsanslag, innovationsprojekt och exportprogram för livsmedel. Men måltidsupplevelser eller restaurangnäringen tar sällan plats i dessa insatser. Det gör att det finns ett glapp mellan restauranger och andra aktörer i livsmedelskedjan. Det saknas en naturlig mötesplats – en nationell och gränsöverskridande plattform som tar ett helhetsgrepp om framtidens måltid.

Initiativtagarna till ett nationellt gastronomiskt center är Restaurangakademien, krögaren Fredrik Eriksson och Menigo och ett utvecklingsarbete pågår nu för att ta fram en etableringsplan i samarbete med organisationer och regioner runt om i landet. Projektledare är Sveriges kommunikationsgrupp Ulrika Hallesius och Ami Hovstadius.

Läs mer i den förstudie som är gjord, Nationellt Gastronomiskt Center

Særimner 2019

Foto Tina Stafrén och Camilla Gewing

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB