Tävlingsregler – Rules & regulations

Sista anmälan 25 juli - Registration deadline July 25th

Nordic artisan food awards är en produkttävling som arrangeras av Eldrimner som anordnat Svenska mästerskapen i mathantverk årligen sedan 1996. Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathantverkare i sin produktutveckling samt att öka kännedomen om och efterfrågan på mathantverk. Tävlingsbidragen bedöms av en jury bestående av såväl lekmän som experter inom respektive kategori. 

TÄVLINGSREGLER

Tävlingen är öppen för producenter i Norden som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt. Tävlande produkter ska vara tillverkade av livsmedelsföretag och finnas ute till allmän försäljning.

The Nordic artisan food awards is a product competition organized by Eldrimner, which has organized the Swedish Artisan Food Championships annually since 1996. The aim of the competition is to support and inspire artisanal food producers in their product development and to increase awareness of and demand for artisanal food. Entries are judged by a jury consisting of both laymen and experts in each category. 

RULES & REGULATIONS

The competition is open to producers in the Nordic countries who transform their products in a small-scale and artisanal way. Competing products must be made by food companies and be available for public sale.

 

LOKALA RÅVAROR

De huvudsakliga råvarorna rekommenderas vara inhemska, men nordisk råvara
accepteras.

Max 10 % av ingredienserna vid tillverkningstillfället får vara av icke nordisk råvara, dock får inte huvudråvarorna vara utomnordiska.

Socker/salt behöver inte vara nordisk råvara och inte räknas inte heller in de 10 procenten.

Produkterna ska vara utan e-nummer (utöver angivna undantag) och syntetiska aromer.

Produkter som används som ingrediens i tävlingsprodukter, till exempel ost i korv, ska uppfylla tävlingens kriterier på ursprung och hantverksmässig produktion.

Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåtet.

LOCAL INGREDIENTS

The main ingredients in the products are recommended to be domestically sourced, however, Nordic ingredients are accepted.

A maximum of 10 % of the ingredients at the time of production may be of non-Nordic origin, but the main raw materials may not be non-Nordic.

Sugar/salt does not have to be Nordic raw material, nor does it count towards the 10 %.

The products must be natural and free of E numbers (apart from the stated exceptions) and synthetic flavourings.

Products used as an ingredient in competing products, for instance cheese in sausage, must meet the competition's criteria of origin and artisanal production.

Added smoke aromas, condensed smoke and recreated smoke is not allowed. The smoking must be done in a wood burning smoker or a friction smoke generator.

 

MEKANISERING OCH BEARBETNING

Mathantverkare arbetar hantverksmässigt. Mekanisering av vissa delar av produktionen får förekomma i huvudsak för att undvika kroppsliga förslitningar. En mathantverkare använder inte datorer för att övervaka sin produktionskedja utan använder sin kunskap och erfarenhet i hantverksmässig tillverkning. Däremot kan mindre datorer sitta i rökskåp, ugnar eller dylikt, men den som styr och övervakar processen är mathantverkaren.

MECHANIZATION AND PROCESSING

The Swedish word for artisan food is “mathantverk” which directly translates into “food made by hand”. Artisan food producers use artisanal methods. This means that the hand itself is always part of the method.

Mechanization can be used in some parts of the production, where the purpose is to decrease the work load on the body. An artisan food producer does not use computers to supervise their production but uses her/his knowledge and experience in artisan food production. However, small computers can be used in equipment such as smoking cabinets and ovens, but the one controlling the production is always the artisan food producer.

 

UNDANTAG TILLSATSER

Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling och dessa är inte tillåtna i tävlingen. Med tillsatser menas främst ämnen som tilldelats E-nummer och som finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, se www.slv.se, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna förändrar produktens naturliga egenskaper. Observera att vissa sammansatta ingredienser kan i sig innehålla tillsatser, exempelvis kryddblandningar och mixer.

För närvarande görs undantag för några tillsatser, till exempel sådana som redan ingår i råvaran, är allmänt förekommande eller är nödvändig för produktens framställning eller egenskaper, se information vid respektive PRODUKTKATEGORI 

EXCEPTIONS FOR ADDITIVES

The main policy is that food additives should not be used in artisan food. By additives we mean all substances listed in the E number list European Food Safety Authority (EFSA) as well as all synthetically produced aromas. The additives alter the natural properties of the product. Please note that some combined ingredients may contain additives themselves, such as spice mixes.

In NAFA there are a few exceptions made that are difficult to do without or that are necessary for the production or characteristics of the production. You can read about the exceptions in the details for each CATEGORY OF PRODUCTS.

 

GENOMFÖRANDE

Det krävs minst sex anmälda bidrag per klass för att klassen ska genomföras i tävlingen. Klassen bedöms även om antalet förändrats till tävlingsstart. Understiger antalet anmälda sex vid sista anmälningsdag ställs klassen in. Detta meddelas berörda företag när sista anmälningsdag passerat. I vissa fall kan flera klasser komma att slås ihop då antalet anmälda är för få. I sådana fall får en producent tävla med mer än två produkter i klassen, men bara om minst tre olika producenter deltar i klassen.

Varje företag får tävla med ett eller två bidrag per klass, se information under respektive klass i anmälningsformuläret. Maximalt 30 bidrag får tävla i varje klass. Skulle antalet anmälda produkter överstiga 30 tas de in utifrån anmälningsdatum. Tävlingsbidrag bedöms så som de lämnas in om inte annat anges i klassens definition. I de fall producenten i samband med anmälan framför mer specifika önskemål kring provsmakningen av produkten kommer dessa att förmedlas till juryn som i sin tur avgör om önskemålen tas i beaktande eller ej. Tävlande produkter ska uppfylla rådande livsmedelslagstiftning.

Läs om anmälningsavgift och betalningsvillkor HÄR 

COMPETITION SET-UP

A minimum of six entries per class is required for the class to be implemented in the competition. The class will also be judged if the number has changed by the start of the competition. If the number of entries falls below six by the closing date, the class will be cancelled. This will be communicated to the companies concerned after the closing date. In some cases, several classes may be merged if there are too few entrants. In such cases, a producer may compete with more than two products in the class, but only if at least three different producers participate in the class.

Each company may compete with one or two entries per class, see information under the respective class heading. A maximum of 30 entries may compete in each class. Should the number of products entered exceed 30, they will be entered on the basis of the date of registration. Entries will be judged as they are submitted unless otherwise specified in the class definition. In the event that the producer makes more specific requests regarding the tasting of the product at the time of registration, these will be communicated to the jury, who will decide whether or not to take the requests into account. Competing products must comply with food legislation.

Read about the registration fee and payment conditions  HERE 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB