Kategorier & klasser – Categories & classes

Sista anmälan 25 juli - Registration deadline July 25th

KATEGORIER & KLASSER

BAGERI

Surdegsbröd med råg
Bröd bakat med mer än 80 % av mjölmängden av råg samt vatten och salt. Ska vara utan jäst, sötning eller smaksättning.

Surdegsbröd med vete
Bröd bakat med mer än 80 % av mjölmängden av vete, samt vatten och salt. Ska vara utan jäst, smaksättning eller sötning.

Tunna/platta bröd
Kan vara mjukt eller hårt. Kan vara med jäst och kryddor.

Smaksatta bröd
Bröd med kryddor, frukt, nötter, grönsaker eller annan smaksättning. Bröd som innehåller socker, sirap eller honung tävlar här. Kan vara med jäst. Ost som tillsätts i bröd ska vara inhemsk och hantverksmässigt tillverkad (det vill säga uppfyller tävlingens kriterier). 

CATEGORIES & CLASSES

BREAD

Sourdough bread with rye
Bread baked with more than 80 % of the flour content of rye plus water and salt. Must be without yeast, sweetening or flavoring. 

Sourdough bread with wheat
Bread baked with more than 80 % of wheat flour, plus water and salt. Must be without yeast, flavoring or sweetening. 

Thin/flat breads
May be soft or hard. Yeast allowed, spices allowed.

Flavoured bread
Bread with spices, fruit, nuts, vegetables or other flavoring. Bread containing sugar, syrup or honey competes here. May be with yeast. Cheese added to bread must be domestic and artisanal (i.e. meets the criteria of the competition).

 

BÄR-, FRUKT- & GRÖNSAKSFÖRÄDLING

Jellied preserves/Kokade produkter med gelébildning
Söta, kokade produkter med en typisk geléartad konsistens som fås genom naturligt eller tillsatt pektin. Kan innehålla vatten, honung och smaksättning. Till exempel marmelad och gelé. Ange typ av produkt och användningsområde vid anmälan. Undantag tillsats: pektin (E 440) får användas.

Sweet preserves/Söta produkter till dessert
Söta produkter som kan användas som tillbehör eller som dessert. Får innehålla vatten, honung, smör/olja, ägg och kryddor. Ska vara pastöriserad eller kokad. Till exempel bärsirap eller -sås, curd, fruktsmör, kompott eller inkokt frukt. Ange typ av produkt och användningsområde vid anmälan. Undantag tillsats: pektin (E 440) får användas.

Savory preserves/Tillbehör till mat
Kokade produkter som används som tillbehör till mat. Får innehålla vatten, socker, vinäger/ättika, honung, olja/smör och kryddor. Ska vara pastöriserad eller kokad. Till exempel pickles, chutney, matsås, ketchup. Ange typ av produkt och användningsområde vid anmälan. Undantag tillsats: pektin (E 440) får användas.

Mjölksyrade grönsaker
Grönsaker (även rotfrukter) fermenterade med endast naturliga mjölksyrabakterier. Innehåller salt och kan även innehålla tillsatt vatten och kryddning.

Baljväxtprodukter
Produkter av innovativ eller traditionell karaktär med nordisk baljväxt som huvudsaklig ingrediens. Beskrivning av råvaran, typ av produkt och användningsområde samt eventuell tillagningsinstruktion ska anges i anmälan.

PRODUCTS FROM BERRIES FRUIT AND VEGETABLES

Jellied preserves
Sweet products that are cooked to a typically jelly consistence, created by natural or added pectin. May contain water, honey and seasonings. For example jam and jelly. Specify type of product and area of use upon entry. Exception additive: Pectin (E 440) is allowed. 

Sweet preserves
Sweet products that can be used with food or dessert as condiments. May contain water, honey, butter/oil, eggs and seasonings. Should be stabilized by pasteurization/cooking. For example berry sirup, coulis, curd, fruit butter, compote, canned fruit. Specify type of product and area of use upon entry. Exception additive: Pectin (E 440) is allowed.

Savory preserves
Savory cooked products used as condiments to food. May contain water, sugar, vinegar/acetic acid, honey, oil/butter and seasonings. Should be stabilized by pasteurization/cooking. For example pickles, chutney, relish, ketchup. Specify type of product and area of use upon entry. Exception additive: Pectin (E 440) is allowed. 

Lacto fermented vegetables (includes roots) 
Vegetables fermented with naturally occurring lactic acid bacteria. Contains salt and may also contain water and seasoning. 

Products from legumes
Products of an innovative or traditional nature with Nordic legumes as the main ingredient. A description of the raw material, the product's use and any cooking instructions must be included in the registration.

 

CHARKUTERI

Värmebehandlad korv
Inklusive varmrökt. Ska kunna ätas utan uppvärmning. Alla värmebehandlade korvar provas av juryn både utan och med upphettning. Värmebehandlade korvar värms upp till 72 grader i ugn vid bedömning. Producenter som vill att deras bidrag endast ska bedömas kallt anger detta i anmälan. Isterband tävlar i denna klass. Undantag tillsatser: nitrit (E 250) får tillsättas, men då endast i reducerad mängd. Max rekommenderad tillsatt mängd, räknad som ren natriumnitrit, är 80 mg/kg råvara totalt. Gränsvärdet är max 50 mg/kg restnitrit, alltså högsta tillåtna mängd i den färdiga produkten. Om nitrit används ges möjlighet att även tillsätta askorbinsyra eller askorbat, (E 300-E 302). Detta avser endast askorbinsyra/askorbat i kombination med nitrit. 

Värmebehandlat kött
Hela köttbitar som saltats före värmebehandlingen, som kan ske till exempel genom varmrökning, i vatten eller med ånga. Undantag tillsatser: nitrit (E 250) får tillsättas, men då endast i reducerad mängd. Max rekommenderad tillsatt mängd, räknad som ren natriumnitrit, är 80 mg/kg råvara totalt. Gränsvärdet är max 50 mg/kg restnitrit, alltså högsta tillåtna mängd i den färdiga produkten. Om nitrit används ges möjlighet att även tillsätta askorbinsyra eller askorbat, (E 300-E 302). Detta avser endast askorbinsyra/askorbat i kombination med nitrit. 

Lufttorkad korv
Kan vara med eller utan kallrökning, stabil produkt genom sänkt vatteninnehåll. 
Undantag tillsatser: nitrit (E 250) får tillsättas, men då endast i reducerad mängd. Max rekommenderad tillsatt mängd, räknad som ren natriumnitrit, är 80 mg/kg råvara totalt. Gränsvärdet är max 50 mg/kg restnitrit, alltså högsta tillåtna mängd i den färdiga produkten. Om nitrit används ges möjlighet att även tillsätta askorbinsyra eller askorbat, (E 300-E 302). Detta avser endast askorbinsyra/askorbat i kombination med nitrit. 

Lufttorkat kött
Hela köttbitar som konserverats genom torkning med så stor sänkning av vatteninnehållet att produkten är stabil och klarar mycket lång lagring, även utan kylförvaring. Kan vara med eller utan kallrökning.

CHARCUTERIE

Heat-treated sausage
Including hot smoked. Must be edible without heating. All heat-treated sausages are assessed by the jury both without and with heating. Heat-treated sausages are heated to 72 degrees in the oven for judging. Producers who wish their entries to be assessed cold only should indicate this in the application. “Isterband” compete in this class. Exception additives: Nitrite (E250), in limited amounts is accepted in this class. The maximum added amount calculated on pure natrium nitrite is 80mg/kg of total product. The limit value is a maximum of 50mg/kg of residue nitrite in the finished product. If nitrite is used there is also a possibility to use ascorbic acid or ascorbate (E300-E302).

Heat-treated meat
Whole pieces of meat that have been salted before heat treatment, which may be by hot smoking, in water or with steam. Exception additives: Nitrite (E250), in limited amounts is accepted in this class. The maximum added amount calculated on pure natrium nitrite is 80mg/kg of total product. The limit value is a maximum of 50mg/kg of residue nitrite in the finished product. If nitrite is used there is also a possibility to use ascorbic acid or ascorbate (E300-E302).

Air-dried sausage (including cold-smoked)
Can be with or without cold smoking, stable product due to reduced water content.
Exception additives: Nitrite (E250), in limited amounts is accepted in this class. The maximum added amount calculated on pure natrium nitrite is 80mg/kg of total product. The limit value is a maximum of 50mg/kg of residue nitrite in the finished product. If nitrite is used there is also a possibility to use ascorbic acid or ascorbate (E300-E302).

Air-dried meat (incl. cold smoked)
Whole pieces of meat preserved by drying with such a reduction in water content that the product is stable and can withstand very long storage, even without cold storage. Can be with or without cold smoking.

 

FISKFÖRÄDLING

Gravad fisk
Socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning.

Inlagd fisk
En eventuellt förbehandlad fisk som lagts i en lag av till exempel olja eller ättika av olika koncentration, vatten, salt, socker och kryddor.

Kallrökt fisk
Salt- eller socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. Även gravrökt fisk tävlar här.

Värmebehandlad fisk
Avser i första hand varmrökt fisk eller fiskfärsprodukter. För varmrökt fisk gäller att den är salt- eller socker- och saltbehandlad med eventuell kryddning. Även gravrökt fisk kan tävla i denna klass. För fiskfärsprodukter gäller att produkten i huvudsak ska innehålla mald fisk, skaldjur eller andra sjölevande djur. Exempelvis paté, pastej, burgare och queneller.

Inlämning
Hela produkter ska lämnas in. Om fisken är filéad eller delad behövs dock bara en sida.

PRODUCTS FROM FISH

Gravad (cured) fish
Sugar- and salt-treated fish with possible seasoning.

Pickled fish
A fish, may be pre-treated, which has been coated with a layer of, for example, oil or vinegar of various concentrations, water, salt, sugar and spices.

Cold smoked fish
Salted or sugar and salt-treated fish with possible seasoning. Also ”gravrökt” fish competes here.

Heat-treated fish
Primarily refers to hot smoked fish or fish meat products. For hot smoked fish, it must be salted or treated with sugar and salt and possibly seasoned. Also smoked fish can compete in this class. For minced fish products, the product must mainly contain ground fish, shellfish or other sea food. For example pâté, burgers and quenelles.

Submission
Whole products must be submitted. However, if the fish is filleted or split, only one side is required.

 

HANTVERKSDRYCK

Juice
Juice av 100 % bär eller frukt, utan några andra ingredienser. Kan bestå av en bär- eller fruktsort eller vara i en blandning. Ska vara pastöriserad.

Bär- & fruktdryck
Blandad dryck på bär- eller fruktjuice. Får innehålla vatten, socker, honung, sav och kryddor. Kan vara drickfärdig eller koncentrerad för spädning med vatten. Tillsatt kolsyra är inte tillåten. Ska vara pastöriserad. Till exempel nektar, saft eller andra blandade drycker, även infusioner av blommor eller blad.

Öl
Öl med malt och humle där minst 90 % av ingredienserna är nordiska. Kan innehålla omältad spannmål och annan kryddning. Huvuddelen av kolsyran ska komma från naturlig jäsning. Tillsatt kolsyra endast för fyllning.

Cider
Alkoholjäst dryck av egenpressade äpplen samt eventuellt vatten. Tillsatt socker ej tillåtet. Kan vara mousserande, kolsyran ska då komma från naturlig jäsning. 

Jästa drycker
Drycker framställda genom jäsning av juice från frukt, bär eller druvor, eller jäsning av honung eller sav. Kan innehålla vatten, socker och kryddor. Kan vara mousserande men får inte innehålla tillsatt kolsyra. Till exempel perry, fruktvin, vin, mjöd, vattenkefir.

Kombucha
Fermenterad dryck baserad på te (Camellia sinensis) sötat med socker (sackaros). Kan vara smaksatt med exempelvis örter, kryddor eller saft från bär eller frukt. Får ej vara pastöriserad. All eventuell kolsyra ska komma av naturlig jäsning.

Bedömning
Dryckerna bedöms kylda till rumstempererade, beroende på dryck.

ARTISAN DRINKS

Juice
Juices made from 100 % berries or fruits. May not contain other ingredients. Can be made from a single berry or fruit or a blend. Should be stabilised by pasteurization.

Blended  / mixed drinks from berries & fruit
Blended drinks made from less than 100 % juice from berries or fruits. May contain water, sugar, honey, sap and seasonings. Can be ready to drink or made as concentrate that should be mixed with water. Added carbon dioxide is not allowed. Should be stabilised by pasteurization. For example nectar, syrup and infusions compete here.

Beer
Beers with malt and hop where at least 90 % of the ingredients must be Nordic. May contain unmalted cereals and other seasonings. The main part of the carbonation should come from the natural fermentation. Added carbon dioxide allowed only for filling reasons.

Cider
Alcoholic fermented drink of self-pressed apples and possibly water. Added sugar not allowed. Can be sparkling, the carbon dioxide should then come from natural fermentation. 

Fermented beverages
Beverages made by fermentation of juice from fruit, berries or grapes or from honey or sap. May contain water, sugar and seasonings. May be sparkling but must not contain added carbon dioxide. For example, perry, fruit wine, wine, mead, water kefir.

Kombucha
Kombucha made by fermentation of tea (Camellia sinensis) by yeast and bacteria. Must contain sucrose as sugar source. Can be seasoned by for example with herbs, spices or juice from fruits or berries. Should be non-pasteurized. If sparkling, the carbonation should come from natural fermentation.

Assessment
Drinks are assessed chilled to room temperature, depening on type of drink. 

 

MEJERI

Blåmögelost
Alla typer av blåmögelost oavsett yta.

Mjuk och halvmjuk kittost
En mjuk till halvmjuk osttyp tvättad med saltlösning med eller utan tillsatt kittkultur. Även ostar tvättade med drycker såsom öl eller sprit. Om vitmögel även används ska utseende och smak ha typisk kittkaraktär.

Syrad ost, färsk och mognadslagrad
Klassen omfattar både färsk syrad ost och mognadslagrad syrad ost, även kallad lactique:
- Färskost som ej har någon utveckling av jäst eller mögel. Inkluderar även bredbar ost samt ost med kryddor.
- Mognadslagrad syrad ost som genom lagring utvecklat en yta av jäst och/eller mögel.
Vid minst sex anmälda produkter av respektive sort delas klassen upp i två.

Fermenterade mjölkprodukter
Syrade mjölkprodukter, innehållande endast mjölk och mjölksyrabakterier såsom skyr, fil och yoghurt. Mjölken kan vara dränerad, men får ej vara smaksatt. Fetthalten anges vid anmälan.

Mjuk vitmögelost
En mjuk ost med vitmögelyta.

Pressad ost & hårdost
Inkluderar alla typer av pressade ostar oavsett yta. Hit hör även källarlagrad getost.

Samtliga klasser inom branschen ost
För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara; med undantag för fetthalt. Grädde med standardiserad fetthalt såsom inköpt grädde, tillåts inte. En automatiserad ystningsprocess tillåts inte.

Vax utan färgämnen är tillåtet, men plastic coating accepteras ej.

Genmodifierat ystningsenzym är inte tillåtet. 

Bedömning
Ostar bedöms tempererade.

DAIRY

Blue cheese
All types of cheese with blue molds.

Soft and semi-soft washed rind cheese
Soft and semi-soft washed rind cheese, washed with a washing solution of water/salt/other beverage and/or brevibacterium linens culture. If there is also a white mold on the rind, the flavor and appearance will be of a washed rind cheese.

Lactique cheese, fresh and aged
This class includes two categories of lactique cheese:
- Fresh lactique cheese, with no growth of yeasts and/or molds. Includes spreadable fresh cheeses with or without flavoring.
- Matured lactique cheeses with development of yeasts and/or molds on the surface.
Skyr belongs here. This class will be divided into two if there are more than 6 products registered in each category.

Fermented milk products
Containing only milk and lactic acid bacteria, such as skyr, filmjölk and yoghurt. The milk can be drained but must not be flavoured. Information about fat content should be included in registration. 

Soft bloomy rind cheese
Soft cheese with a bloomy white surface mold.

Pressed cheese & hard cheese
Includes all types of hard cheese, independent of the type of rind. This class also includes the traditional cellar aged goat’s cheese.

All classes in the category cheese
For dairy products, standardised milk is not allowed; with the exception of fat content. Cream with a standardized fat content, like store-bought cream, is not allowed. An automated cheese making process is not allowed.

Wax without colouring is allowed, but plastic coating is not accepted.

Genetically modified rennet enzyme is not allowed. 

Assessment
Cheeses are assessed tempered.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB