Så går tävlingen till – This is how it works

SÅ GÅR TÄVLINGEN TILL

THIS IS HOW IT WORKS

MÄRKNING & INLÄMNING AV PRODUKTER

Varje tävlingsprodukt ska lämnas in i ett exemplar för juryn att bedöma.

Hela produkter ska lämnas in *) undantag för stora ostar och stora charkuteriprodukter se nedan.

Burkar respektive flaskor ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket små eller få måste flera lämnas in för att bedömning ska kunna ske. Jurygruppen består av fyra personer som behöver ett ordentligt smakprov var.

*) För ostar gäller följande:

Ostar 2-4kg – en halv ost lämnas in (blir 1-2kg att bedöma)
Ostar över 4kg – en kvarts ost lämnas in (blir >1kg att bedöma)

*) För stora charkprodukter gäller följande:

För stora charkprodukter över ca 2 kg, t ex hela skinkor eller stora korvar räcker att en hel produkt lämnas in. Eldrimner förfogar över produkten efter tävlingen. För ännu större produkter kan en bit på dryga 2 kg lämnas in. Biten behöver då omfatta både mitten av produktens kärna och en ände med ytan däremellan intakt för en rättvisande bedömning. För lufttorkat kött på ben krävs att en hel produkt lämnas in för rättvisande bedömning.

Produkter som lämnas in till tävlingen får inte bära något märke, stansning eller annan indikation på vem som är producent. Ett exemplar av produktens försäljningsetikett med ingrediensförteckning ska medfölja tävlingsprodukten. Lägg förslagsvis originaletiketten med ingrediensförteckning, namn på produkt och producent samt eventuell branschspecifik information löst tillsammans med produkten i en plastpåse märkt med tävlingsklass. 

Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja produkten vid inlämningen. Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. Kontakta tävlingsledningen, i god tid, vid frågor som rör inlämningen av produkter.

Produkterna bedöms i det skick de anländer. Ingen utlämning av provsmakade produkter kommer att ske, Eldrimner förfogar över dessa efter bedömningen.

Tävlingsprodukterna lämnas in i tävlingstältet vid Stora Skuggan på Norra Djurgården i Stockholm.

Onsdag 31 augusti kl. 17.00–19.00
Torsdag 1 september kl. 08.30–10.00

Produkter kan även skickas i förväg med bud, post eller speditionsföretag med leverans till Stora Skuggans Värdshus 24 - 31 augusti. Försändelserna måste skickas så att de körs ut till adressen nedan (under kontorstid kl. 8.30–17.00). Tävlingsledningen har inte möjlighet att hämta ut paket på utlämningsställen. Var noga med att tydligt märka kylvaror. Tänk på att vara ute i god tid och meddela tävlingsledningen med e-post om du skickar produkter. Leveransadress och detaljerad instruktion kring produkter som skickas i förväg publiceras här under juli månad och framgår av bekräftelse som mejlas ut innan tävlingen.

Produkter som anländer för sent bedöms inte i tävlingen. Kontakta tävlingsledningen i förväg om tiderna för inlämning inte fungerar för dig.

Tänk också på möjligheten att hjälpas åt med transport av produkter tävlingsdeltagare emellan. Lista över deltagare kommer att publiceras här efter sista anmälan, där kan du se om någon annan från din region ska vara med i tävlingen.

 

LABELLING & SUBMISSION OF PRODUCTS

One sample of each registered product should be submitted for the jury to judge. The product must be labelled with the class it is participating in.

Whole products must be submitted, *) except for large cheeses and large charcuterie products see below. Jars and bottles must be full and unopened. If the products are very small or few, more than one must be submitted for assessment. The jury consists of four people who each need a proper sample of the product.

*) For cheeses the following applies:
Cheeses 2-4kg - half a cheese to be submitted (will be 1-2kg to judge)
Cheeses over 4kg - a quarter cheese is submitted (will be >1kg to judge)

*) For large charcuterie products the following applies:

For large charcuterie products over about 2kg, e.g. whole hams or large sausages, it is sufficient to submit one whole product.

For even larger products, a piece of more than 2 kg can be submitted. The piece needs to include both the centre of the core and one end of the product with the surface intact in between for a fair assessment. For air-dried meat on the bone, a whole product must be submitted for a fair assessment.

Products submitted to the competition must not bear any mark, stamp or other indication of the identity of the producer. A copy of the product's sales label with the list of ingredients must accompany the competition product. We suggest that the original label with list of ingredients, name of product and producer and any industry-specific information be placed loosely with the product in a plastic bag labelled with the competition class. Please note that the confirmation of participation must accompany the product upon submission.

 

We do not accept unannounced products on site. Please contact Eldrimner, well in advance, if you have any questions regarding the submission of products.

Products will be judged in the condition they arrive.

After the register closing date, a list of participants will be published on this page. Consider the possibility for joint solutions and coordinating the transport of your products to the competition together with other contestants from your region.

The competition products are handed in at the NAFA-tent at Stora Skuggan, signs will show the way.

Wednesday August 31, 17.00-19.00

Thursday September 1, 08.30-10.00 a.m.

Products can also be sent in advance by carrier, post or delivery firm to be delivered directly to the site during the week previous to the competition. Shipments must be sent so that they are delivered to the address below (during office hours 8.30-17.00). Parcels must be delivered to the door; they cannot be picked up at collection points. Please be sure to clearly label refrigerated items. Please be sure to arrive in good time and notify the competition management by e-mail if you are sending products.  Delivery address and detailed information regarding this will be published on this site and in the confirmation sent to all participants by email at least two weeks before the competition.

Products arriving too late will not be registered for judging in the competition. Please contact Eldrimner in advance if the submission times do not work for you.

 

JURYBEDÖMNINGAR

Varje jurygrupp består av en branschkunnig juryordförande samt ytterligare tre medlemmar. Jurygruppernas medlemmar varierar år från till år och består av såväl mathantverksexperter som lekmän. En del har suttit i jury tidigare, andra inte.

Juryn bedömer tävlingsprodukterna utifrån kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter hamnar på samma poäng. Den med högst smakpoäng vinner. Lika smakpoäng leder till en delad placering och nästkommande placering utgår.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Bedömningskriterier publiceras här
Juryordföranden publiceras här

JURY ASSESSMENTS

Each jury group consists of an industry expert jury chairperson and three additional members. Jury members can include both food craft experts and non-professional food enthusiasts. Some have served on juries in the past, others have not.

The jury judges the competing products according to criteria tailored to each class. The main criteria are appearance, texture, aroma and taste. The taste score is valued higher than other criteria when two products score the same. The product with the highest taste score wins. Equal taste scores lead to a tie and the next place is eliminated. In the Innovative class, the degree of innovation is valued as highly as appearance/consistency and aroma/taste combined.

The jury's decision cannot be appealed.

Judging criteria will be published here

Jury chair will be published here

 

VINNARE & PRISUTDELNING

Vinnaren i varje klass tilldelas medalj, diplom samt guldetiketter att fästa på vinnarprodukten. Andra- och tredjepristagare utses i klasser med minst sju respektive tio tävlingsbidrag. Dessa får diplom samt silver- respektive bronsetiketter. Pristagarna får också tillgång till en digital bild av etiketterna som kan användas vid marknadsföring av produkterna. Information om hur etiketterna får användas finns på eldrimner.com. Alla pristagare får tillgång till en PR-guide med tips och råd kring hur de själva kan arbeta för att få medial uppmärksamhet för utmärkelsen.

Prisutdelning hålls på Terra Madre Nordic-scenen vid Stora Skuggan fredag 2 september kl. 18. Prisutdelningen följs av öppningsmiddag för Terra Madre Nordic. Middagen kräver separat anmälan.

WINNERS & AWARDS CEREMONY

The winner of each class will receive a medal, a diploma and gold labels to attach to the winning product. Second and third prize winners are awarded in classes with at least seven and ten entries respectively. They will receive a diploma and silver and bronze labels respectively. The winners will also receive a digital image of the labels to be used in the marketing of their products. Information on how the labels can be used is available on eldrimner.com.

The award ceremony will be held at Stora Skuggan on September 2.

 

BEDÖMNINGSRESULTAT

En lista över tävlingens medaljörer publiceras på Eldrimners hemsida och Facebooksida direkt efter prisutdelningen. Alla tävlingsdeltagare får den fullständiga bedömningen, med poäng och skriftliga omdömen för varje tävlingsprodukt efter tävlingen.

RESULTS

A list of the competition's medalists will be published on the Eldrimner website and Facebook page immediately after the awards ceremony. All contestants will receive the full judging results, including both scores and written reviews for each contest product by email after the competition.

 

WEBBINARIET "SÅ BEDÖMDES PRODUKTERNA"

Under vecka 37 hålls branschvisa webbinarier om hur produkterna bedömdes. Detta är ett utmärkt tillfälle att få reda på mer om hur juryn arbetat, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann. Här får du som producent tillfälle att diskutera och få återkoppling kring dina produkter.

THE WEBINAR "HOW THE PRODUCTS WERE JUDGED"

Feedback webinars where the jury experts present how the products were judged will be held for each product category. This is a great opportunity to find out more about how the jury worked, how the thinking went and what made the winning products win. As a producer, you will have the opportunity to discuss and get feedback on your products.

 

ELDRIMNERS TÄVLINGSRÅD & NORDISK REFERENSGRUPP

Tävlingsrådet består av tävlingsdeltagare och juryordföranden, med alla branscher i tävlingen representerade. Rådet sammanträder en gång om året tillsammans med Eldrimners tävlingsledning. I rådet diskuteras, utvärderas och tas beslut om regler, utformning och riktlinjer för tävlingen. Inför NAFA har även en nordisk referensgrupp använts för att säkerställa att regelverk och kriterier är möjliga att nå för producenter från alla nordiska länder.

ELDRIMNER COMPETITION COUNCIL & NORDIC REFERENCE GROUP

The contest council consists of producers and jury chairmen, with all product categories the competition represented. The council meets once a year with Eldrimner. The council discusses, evaluates and decides on the rules, design and guidelines of the competition. A Nordic reference group has been consulted in order to ensure that rules and definition of classes are possble for all Nordic countries to meet.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB