Medaljer - Medals

Nordic Artisan Food Awards 2022

Vett & Etikett

Grattis till din vinst!

Vänligen notera att vinnaretiketterna i såväl digital form som klisteretiketterna endast får användas på ett sätt så att det tydligt framgår vilken produkt som vunnit medaljen. Produkten måste synas i bild eller text i direkt anslutning till medaljen.

Det ska vara exakt den produkt som vunnit, det vill säga med samma innehåll och samma form. Detta gäller även sortspecifika produkter. Till exempel om en viss äppelsort specificerats i ingrediensförteckningen, får etiketten endast användas på förpackningar där samma sort använts.

Välkommen att kontakta tävlingsledningen vid frågor och funderingar kring detta.
Aleksandra Ahlgren. aleksandra@eldrimner.com telefon: 010-225 33 57

 

Fler etiketter?

Beställ senast 20 oktober, 2022

Eldrimner samordnar en efterbeställning av etiketter, vid ett tillfälle för dig som vill beställa fler än de 500 etiketter du fått tilsammans med diplomet. För att vara med på denna efterbeställning maila din beställning till aleksandra@eldrimner.com senast 20 oktober. Ange ditt namn, företagsnamn, leveransadress, valör och antal etiketter som du önskar beställa.

Tidigare år har priset hamnat på runt 30 öre/st exkl moms (beror på hur många som beställer) frakt tillkommer. Om prisbilden förändras får du meddelande om detta innan beställningen bekräftas.

Om du därefter vill beställa fler etiketter kan du ladda ned originalet här nedan och själv beställa fler etiketter från valfritt tryckeri.

 

 

Etiquette

Congratulations on your win!

Please note that the winner's labels in both digital and sticker form may only be used in such a way that it is clear which product has won the medal. The product must appear in a picture or text directly next to the medal.

It must be the exact product that has won, i.e. with the same content and the same shape. This also applies to variety-specific products. For example, if a particular variety of apple is specified in the list of ingredients, the label may only be used on packaging where the same variety has been used.

If you have any questions or concerns, please contact Eldrimner,  Aleksandra Ahlgren: aleksandra@eldrimner.com or +46 10-225 33 57.

More labels?

Order by October 20th, 2022

Eldrimner will coordinate a one-off re-order of labels for those who wish to order more than the 500 labels you received with the diploma. To be part of this repeat order, please email your order to aleksandra@eldrimner.com by October 20th. Make sure to include your name, company name, delivery address, denomination and the number of labels you wish to order.

In previous years the price has been around 0,25-0,30 skr per label excl. VAT (depending on the number of people ordering). If the price per label exceeds this amount you will be notified before the order is confirmed.

If you wish to order more labels after the re-order, you can download the original below and order more labels from any printer.

 

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB