Timtaxa=Höga avgifter

Timtaxan för Livsmedelsverkets tillsyn ger orimligt höga kostnader för företag med mindre volymer och lägre omsättning.

 

Förslag på lösning: Ett regeringsuppdrag ges till Livsmedelsverket för att se över tillsynskostnaderna. Mathantverkare och små företag betalar oproportionerlig mycket i tillsynsavgifter. Avgiftssystemet behöver inkludera en rimlighetsanalys som innebär att företag med mindre volymer får en justerad timtaxa (ev. maxtaxa) alternativ total tillsynskostnad.

KOMMENTAR: Under krångelwebbinariet hösten 2020 meddelade Livsmedelsverket att de skulle utreda möjligheten att genomföra kontroller på distans, vilket skulle kunna minska timtaxan betydligt.

I november 2022 höjdes timtaxan ytterligare, om än i mindre omfattning än 2020. Frågan om höga tillsynskostnader är fortfarande ett problem. 

I december 2023 höjdes taxa till 1990 per kontrolltimme.

Hur arbetar Eldrimner med krånglet under 2024 och 2025?

En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företag beslutades vid regeringssammanträde den 14 december 2023. Utredaren heter Magnus Oskarsson.  I uppdraget ingår att särskilt främja mikroföretag med diversifierad verksamhet och utredaren ska även i den utsträckning det behövs inhämta upplysningar och där nämns Länsstyrelsen i Jämtlands län (särskilt med anledning av uppdraget att driva ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion och förädling).

Från Eldrimner är det Aksel Ydrén som kommer delta i expertgruppen och arbeta vidare med frågan.

Senast uppdaterad 2024-03-18

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB