Flera aktörer utför kontroll av samma verksamhet

Flera aktörer utför kontroll av samma verksamhet: kommun, Länsstyrelse, Livsmedelsverk, handelns IP-certifiering. Detta tar orimligt mycket tid och blir framför allt kostsamt. Kontrollen skiljer sig också mycket runt om i landet.

 

Förslag på lösning: Samordna kontroller mellan olika myndigheter så långt det går. För problemet med dubbla livsmedelssäkerhetskontroller bör en begäran ställas till handeln. Handeln har agerat föredömligt i Corona-tid och de generösare reglerna som använts skulle kunna behållas, till exempel att mathantverksföretag kan få sälja till 15 butiker utan att krävas på IP-certifiering. I stället kan intyg från företagens offentliga kontroller krävas.

KOMMENTAR: Livsmedelsverkets förslag till ny riskklassningsmodell öppnar för samordning.

Hur arbetar Eldrimner med krånglet under 2024?

En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företag beslutades vid regeringssammanträde den 14 december 2023. Utredaren heter Magnus Oskarsson.  I uppdraget ingår att särskilt främja mikroföretag med diversifierad verksamhet och utredaren ska även i den utsträckning det behövs inhämta upplysningar och där nämns Länsstyrelsen i Jämtlands län (särskilt med anledning av uppdraget att driva ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion och förädling).

  • Från Eldrimner är det Aksel Ydrén som kommer delta i expertgruppen och arbeta vidare med frågan.

Senast uppdaterad 2024-03-18

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB