Totala mängden kontroller

Den totala mängden av kontroller, avgifter och ad­ministration blir för stor för det lilla diversifierade mathantverksföretaget.

Förslag på lösning: Ett tak sätts för helheten av mängden kontroller, avgifter och administration som krävs av det lilla företaget.

KOMMENTAR: Frågan uppe till diskussion på Særimner 2021. Politikerna uttryckte då samstämt att ”… både Eldrimner och Livsmedelsverket behöver finansiering från staten så att de kan stötta mathantverkarna på bästa sätt.”

Eldrimner fortsätter bevaka frågan. Fokus 2022–2023 har legat på Livsmedelsverkets nya riskklassningssystem samt producentansvar för förpackningar som ändrats i och med den nya förordningen SFS nr 2022:1274 som började gälla den 1 januari 2023.

Hur arbetar Eldrimner med krånglet 2024?

En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företag beslutades vid regeringssammanträde den 14 december 2023. Utredaren heter Magnus Oskarsson.  I uppdraget ingår att särskilt främja mikroföretag med diversifierad verksamhet och Utredaren ska även i den utsträckning det behövs inhämta upplysningar och där nämns Länsstyrelsen i Jämtlands län (särskilt med anledning av uppdraget att driva ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion och förädling).

  • Från Eldrimner är det Aksel Ydrén som kommer delta i expertgruppen och arbeta vidare med frågan. 
  • Har detta krångel i bakhuvudet i remissarbetet.
  • Har detta för att belysa uppdraget för myndigheter för att förenkla för företag.
  • Hittar forum/evenemang för att lyfta detta problem
  • Hittar plattformar för att samarbeta med andra organisationer i detta krångel.

Senast uppdaterad 2024-03-18

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB