Riskklassningsmodell för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Riskklassningsmodell för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Bakgrund

Vid årsskiftet 2023/2024 infördes ett nytt riskklassningssystem för slakterier och vilthanteringsanläggningar https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/758/slakt-och-vilthanteringsmodellen . Systemet har en liknande uppbyggnad som modellen för andra livsmedelsanläggningar. Olika specifika problem listas upp nedan.

Bristande transparens och förutsägbarhet av kontrollkostnaderna

De flesta småskaliga slakteriföretagare bedriver förutom slakt även så kallad integrerad verksamhet som styckning och förädling. Livsmedelverkets avgiftssystem för kontroller och riskklassningen skiljer sig dock åt mellan slaktverksamhet och annan verksamhet. Riskklassningsbesluten ger en frekvens, men inte någon information om varken rikttid per frekvens, timavgift eller subvention för delar av kontrollen. Besluten är svåra att förstå och kostnaderna för kontrollen svåra att förutsäga. Detta skapar frustration och osäkerhet, samt försvårar i onödan för blivande och befintliga diversifierade småföretag.

Lösning:

  • Skapa tydliga beslut och beräkningar där alla aktiviteter är lätta att förstå och följa.
  • Skapa ett räkneverktyg som passar småskaliga företag med integrerad verksamhet. Det ska vara lätt att kunna se och förutse hur olika val av aktiveter i företaget påverkar kontrollfrekvensen och därmed kontrollkostnaden.
  • Samarbeta med branschen i alla dessa punkter.

Olika timtaxor för kontroll på slakterier med och utan ständig bemanning

Små slakterier utan ständig veterinärbemanning kallas för besöksanläggningar. Dessa får högre timtaxor än stora anläggningar där veterinären är på plats hela tiden. Detta upplevs som orättvist och som en indirekt bestraffning för att vara liten producent.

Lösning: Samma timtaxa för alla slakteriverksamheter oavsett storlek/ständig bemanning. Resekostnaderna subventioneras med 100%.

Nedjustering av riskklassning vid slakt av enbart egna djur

Vissa risker inom slaktverksamheten hänger av naturliga skäl ihop med antalet leverantörer som slakteriet får sina djur av. Lägst risk finns då vid slakt av enbart gårdens egna djur. Detta behöver tydligt återspeglas i riskklassningen av slaktverksamheten - vilket inte görs idag.

Lösning: Nedjustering av riskklassning vid slakt av enbart egna djur.

Hur jobbar Eldrimner med krånglen 2024?

Eldrimner har lyft problematiken till Livsmedelsverket upprepade gånger, även i relaterade remissvar och senast under Eldrimners branschdagar för småskalig slakt i februari 2024.

Eldrimner kommer lyfta problemen till den pågående utredningen om kontrollorganisationen.

 

Senast uppdaterad 2024-05-21

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB