Aktuella frågor (som vi försöker reda ut)

Eldrimner arbetar på flera olika sätt för att förenkla för små livsmedelsföretag.

CSRD - påverkas mathantverkare? 

Vad betyder CSRD? Det är EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering –Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – som reglerar hur vissa företag ska rapportera information om hållbarhet i sin årsredovisning.

Vid första anblicken gäller det bara större och börsnoterade verksamheter, men kan mathantverkare vara bland de som ”påverkas indirekt via värdekedjan”?

Följande information har vi fått från ett redvovisningsföretag.

Mathantverkare som är mikroföretag kan beröras på så sätt att deras kunder och leverantörer begär in information från dem kopplat till de rapporteringskrav som de har på sig. Det kan handla om mathantverkarnas koldioxidutsläpp, vattenanvändning, var råvarorna kommer ifrån och vilken påverkan som kan finnas där på människor och miljö, hur arbetsförhållandena ser ut hos mathantverkarna, med mera. Det kan också bli så att deras kunder och leverantörer kommer att ställa krav på att mathantverkarna uppfyller vissa krav om rättvisa arbetsvillkor, viss mängd utsläpp osv.

Noterade SME:s som inte är mikrobolag kommer behöva rapportera 2027 för räkenskapsåret 2026. Stora bolag behöver rapportera tidigare. På EU nivå ska stora onoterade bolag rapportera 2025 för räkenskapsåret 2024 och stora onoterade bolag ska rapportera 2026 för räkenskapsåret 2025. I Sverige kan det dock bli så att stora noterade bolag inte behöver rapportera förrän år 2026.

Definitioner (EUR-Lex):

  • Små företag. De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro.
  • Mikroföretag. Till kategorin små och medelstora företag hör mikroföretagen och de är företag med färre än 10 anställda

Eldrimner fortsätter arbetet med försöka reda ut vad som gäller.

Senast uppdaterad 2024-03-25

 

Eldrimner fick frågan om vad som gäller, måste korkar sitta fast på plastflaskor även för mathantverksprodukter från och med 3 juli? 

Svaret  på detta har vi hämtat på Naturvårdsverkets hemsida.

Är det tillåtet att sälja dryckesbehållare utan fastsittande korkar/lock efter 3 juli 2024, som köptes in till lagret innan det datumet?

Om ni är producent så måste dryckesbehållare som ni tillhandahåller efter den 3 juli 2024 när kraven trätt i kraft vara utformade så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. Detta innebär att även de dryckesbehållare ni köper in till ert lager före 3 juli 2024 men som ni tillhandahåller efter det datumet måste ha fastsittande korkar och lock.

Kravet gäller inte dryckesbehållare i glas eller metall.

Vilka korkar och lock måste sitta fast på flaskor och dryckesbehållare?

Kravet att korkar och lock måste sitta fast under hela användningen gäller dryckesbehållare (helt eller delvis i plast) med en kapacitet av högst tre liter och som är avsedda för dryck. 

Senast uppdaterad 2024-03-18

 

När jag som företagare köper in förpackningar som redan har miljöavgift, hur gör jag då när det gäller att rapportera till min producentansvarsorganisation?

Följande svar har vi fått från Naturvårdsverket.

Tyvärr kan vi inte uttala oss om varför vissa förpackningsföretag har en miljöavgift. Vi kan inte svara på vad den miljöavgiften avser. Det måste man vända sig till förpackningsföretaget som tar ut en miljöavgift för att reda ut vad den handlar om. Det finns ingenting i förpackningsförordningen som talar om någon miljöavgift. 

Här kan du läsa mer om de olika avgifterna inom producentansvaret för förpackningar: Fördjupat stöd till förpackningsproducenter (naturvardsverket.se)

Den som faller in under definitionen av en förpackningsproducent ska anmäla sig till Naturvårdsverket och anlita en godkänd producentansvarsorganisation. Det kan finnas två producenter för en och samma förpackning. Dubbelrapportering ska dock inte ske då rapporteringsbestämmelsen i förpackningsförordningen är utformad så att förpackningar bara ska rapporteras en gång. Här kan du läsa mer om vem som ska rapportera vilken typ av förpackning: Stöd till förpackningsproducenter (naturvardsverket.se)

Uppdaterad 2024-04-11

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB