Bakgrund

Det lilla regionala projektet blev nationellt resurscentrum.

Matora, 1995 – 2001

Eldrimner började som ett regionalt projekt i Jämtlands län. Projektet fick namnet Matora och finansierades som ett EU mål 6-projekt. Målet för projektet var att stimulera utvecklingen av småskaligt producerade livsmedel i Jämtlands län, öka antalet företag som förädlar på gården eller i bygden, utveckla produkterna såväl kvantitativt som kvalitativt, samt effektivisera marknadsföring och försäljning. Projektet byggde vidare på verksamhet för att stödja gårdsförädling som inleddes redan under 1980-talet; då byggdes bland annat de först flyttbara mejerierna, varav det ena användes för utbildning. En produkttävling för mathantverk startade 1997 vilken utvecklades under åren och senare fick namnet SM i Mathantverk.

Eldrimner Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling 2001 – 2003

Ett nytt projekt EU-projekt för att stödja mathantverkare och blivande mathantverkare i Jämtland beviljades och det nya projektet fick namnet Eldrimner. Namnet är hämtat från den nordiska mytologin där Eldrimner är den gryta där grisen Særimner kokas varje kväll. Intresset för verksamheten hade nu spritt sig till övriga Sverige och målet för projektet blev därför att bli ett nationellt resurscentrum.
 
Huvudsyftet med verksamheten var att stödja och initiera utvecklingen av nya företag samt att stimulera utvecklingen av redan befintliga företag inom sektorn småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling i Jämtlands län. Redskapen var rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbeten med mera. Idé- och kunskapsmässan Særimner utgjorde en viktig mötesplats för mathantverkare från alla håll och marknadsförde Eldrimners verksamhet till intresserade i övriga Sverige. Under projektperioden startade i genomsnitt fem nya företag per år i länet och de befintliga företagen utvecklades och växte. Nya produkter kom ut på marknaden och mängden produkter ökade starkt. Intresset från konsumenternas sida ökade även hela tiden. Man ville ha säkra och smakrika produkter av hög kvalitet.

Övergångslösning för Eldrimner, 2004 – 2005

Eftersom EU-projekten för Jämtlands län visade så tydliga och konkreta resultat i form av nya företag, sysselsättning och framgångsrika metoder att nå ut till de som ville bli mathantverkare – inte enbart i Jämtland utan i hela Sverige – ville regeringen ge Eldrimner möjligheter att verka i hela landet. I väntan på att hitta ett lämpligt sätt att stödja ett sådant nationellt centrum tillkom en övergångslösning under 2004 som innebar att verksamheten kunde hållas igång under 2004 och början av 2005.

Eldrimner nationellt centrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling, 2005 – 2007

Våren 2005 fick Eldrimner via länsstyrelsen regeringens uppdrag att vara ett nationellt centrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. I uppdraget hette det att Länsstyrelsen i Jämtlands län skulle bedriva projektverksamhet i form av ett nationellt verksamt centrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. Målgruppen skulle vara producenter och andra intresserade i hela landet. Insatserna skulle gälla produktionsfrågor, men även marknadsföring, logistik, försäljning samt frågor som rör besöksnäring skulle ingå, liksom att bygga nätverk över hela landet, bedriva utvecklingsarbete samt etablera kontakter och erfarenhetsutbyte med forskningsmiljöer. Det nationella anslaget var 8 miljoner per år under 2005, 2006 och 2007.
 
En styrgrupp bestående av företagare från hela landet utsågs och svarade tillsammans med projektledningen för idéutvecklingen och det praktiska innehållet. Eldrimner förmedlade kunskap, gav stöd och inspiration till småskaliga mathantverkare i hela Sverige, såväl i starten som i utvecklingen av företaget. Att skapa unika produkter med smak och kvalitet, som inte är möjliga att
framställa industriellt, låg i fokus. Redskapen, formade utifrån företagens synpunkter, var rådgivning, seminarier, studieresor och erfarenhetsutbyten.

Smaklustmässan arrangerades för första gången 2007, där ett "Sverige" byggdes upp av mathantverkare från hela landet. Nästan 100 000 besökare besökte mässan i Tantolunden i Stockholm.

Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk 2008 – 2009

I projektet prioriterades att förankra Eldrimners definition av mathantverk och skapa en uppslutning kring detta kvalitetsbegrepp. Upplevelsemässan Smaklust  2009 genomfördes för andra gången, 21–23 augusti, och blev en enorm succé. 350 mathantverksföretag deltog med tusentals olika produkter. Under 2008–2009, har 25 grund- och fördjupningskurser genomförts inom områdena mejeri, bageri, bär- och grönsaksförädling, charkuteri, fiskförädling, branschriktlinjer samt HACCP och egenkontrollprogram. Mathantverksdagar arrangerades runt om i hela landet där blivande och etablerade mathantverkare fick träffas och få ny inspiration och information. SM i Mathantverk utvecklas år från år och blir en allt större tävling.

Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk 2010 – 2015

Det nationella resurscentrat har nu vuxit rejält med personal. Från 5 personer 2005, är nu personalstyrkan nästan uppe i 20 personer. Ett rejält uppsving har det också blivit med antal kurser och intresse för Eldrimners verksamhet. Uppmärksamheten i media om mat och mathantverk har bidragit till ett stort intresse bland allmänheten. Under sommaren 2012 hade TV4, Mitt Kök inspelning av sitt program hos Eldrimner med många medverkande mathantverkare. Varje år under denna projektperiod gick cirka 400 personer Eldrimners kurser i mathantverk, cirka 300 personer var med på Saerimner och över 100 företag tävlade med sina produkter i SM i Mathantverk.

Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk 2016 – 2024

Eldrimner tilldelas 10 miljoner kronor per år för att fortsätta arbetet med att stärka mathantverkets position i Sverige. Antalet mathantverkare runt om i landet fortsätter att öka och allt fler produkter tävlar i årliga öppna SM i Mathantverk. I Eldrimners regi utbildas både verksamma mathantverkare och de som vill starta verksamhet. Tillsammans med Torsta ger Eldrimner en yrkeshögskoleutbildning i mathantverk.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB