Allmänna villkor

November 2023

Eldrimner påbörjar en utfasning av certifieringen, läs mer här

 

Deltagardriven kontroll

Eldrimner Certifierat Mathantverk © är en deltagardriven kontroll, vilket innebär att det inte är någon tredje part som certifierar produkterna. Det är företagen genom Eldrimners branschråd som avgör om en produkt är mathantverk eller ej.

Eldrimner har sex olika branschråd för Gårdsslakt och charkuteriBär-, frukt- och grönsaksförädlingJästa dryckerMejeriFiskförädling och Bageri. Branschråden består av aktiva mathantverkare från hela landet och fungerar som ett rådgivande organ för Eldrimner.

Mervärde

Eldrimner arbetar kontinuerligt för att uppmärksamma de företag som har certifierade produkter. Bland annat får dessa företag inbjudan till att vara med på mässor där Eldrimner och mathantverkare deltar. I Eldrimners kartbok Vägvisaren till Sveriges mathantverk lyfts företag med certifierade produkter fram genom reportage. Dessa reportage finns även i appen Mathantverk och på eldrimner.com. Även i Eldrimners övriga informationsmaterial, som filmer och magasinet Mathantverk, ges de företag som har certifierade produkter stort utrymme.

Lista över företag som erbjuder Certifierat Eldrimner Mathantverk

Definition

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Utfasning startar november 2023

Inga nya ansökningar eller förlängsningsansökningar kan göras. Certifikat utfärdade före november 2023 gäller certifikatstiden ut. 

Åtaganden och villkor

Företaget ska uppfylla följande allmänna villkor:

• Företaget ska vara verksamt i Sverige.

• Verksamheten ska följa gällande lagstiftning.

• Verksamheten ska vara registrerad eller godkänd hos kommunen/Livsmedelsverket.

• Minst 50 procent av företagets produkter (antingen i volym eller i antal produktartiklar) ska uppfylla Eldrimners kriterier för certifierat mathantverk för att företaget ska kunna ansöka om certifiering.

• Endast de produkter som uppfyller kriterierna för Eldrimners kriterier för certifierat mathantverk får märkas med Eldrimner Certifierat Mathantverk.

• Företaget ska ha produkter som är ute till försäljning.

• Certifikatet gäller i tre år.

• För att få certifikatet ska betalning vara erlagd. 

• När företaget har fått certifikatet kan etiketter beställas.

• Om en kontroll av företaget behöver göras ska företagaren visa upp tillverkningsprocessen, bokföringen eller andra delar av företaget som behövs för kontrollen.

Eldrimner åtar sig att publicera företag med certifierade produkter på mathantverk.se.

Eldrimner åtar sig, tillsammans med branschråden att utreda de skriftliga klagomål som inkommer.

Ingen fakturering av årlig avgift sker efter november 2023

Efter den senast betalda årsavgiften löpt ut är eventuell resterande certifikatsperiod kostnadsfri.

Märkning och marknadsföring

Företaget har rätt att använda Mathantverk – Eldrimner logotypen när företaget har ett aktuellt certifikat från Eldrimner.

Märkningen kan användas i marknadsföring, exempelvis i annonser eller på hemsidor. Märkningen får endast användas i samband med de produkter som uppfyller Eldrimners kriterier för certifierat mathantverk. I de företag som har både certifierade och icke certifierade produkter skall det tydligt framgå vilka produkter som uppfyller Eldrimners definition av mathantverk.

Anmäl ändringar

Anmäl alla stora ändringar i din verksamhet till Eldrimner. Exempel på ändringar som Eldrimner behöver veta är adressbyte, ägarbyte eller ändring i produktionen.

Anmäl till Eldrimner om du har certifierade produkter som utgår ur sortimentet.

Kontroll

Eldrimner ska tillsammans med branschråden utreda de skriftliga klagomål som inkommer. Klagomål kan komma från privatperson eller från företagare. Klagomål ska utredas skyndsamt och beslut ska normalt tas inom två månader från det att klagomålet inkommit.

Följande ordning ska iakttas vid klagomål:

1. Ett skriftligt klagomål inkommer till Eldrimner.

2. Branschansvarig på Eldrimner tar emot klagomålet.

3. Branschansvarig kontaktar företaget som fått ett klagomål.

4. Företaget svarar och den branschansvarige personen meddelar branschrådet informationen.

5. Branschrådet undersöker företaget och besöker eventuellt företaget.

6. Branschrådet fattar ett beslut.

7. Branschrådet meddelar Eldrimner beslutet.

8. Eldrimner skickar beslutet till företaget som det klagats på och till personen som har klagat.

Om branschrådet beslutar att produkterna inte uppfyller kriterierna, får inte längre certifieringen användas och produkterna får inte marknadsföras som Eldrimner Certifierat Mathantverk.

Mathantverksetiketter ska skickas tillbaka till Eldrimner.

Eldrimner tar bort företaget från mathantverk.se och mathantverkslogotyp på företagets hemsida ska tas bort.

Företagaren är välkommen att återkomma till Eldrimner med en ny ansökan när produktionen har ändrats så att kriterierna uppfylls. Företagaren ska lämna den information som behövs till branschrådets representant, exempelvis visa upp företagets produktion, bokföring och annat som kan vara av vikt för att få en bild av produktionen.

Uppsägning

En företagare kan när som helst välja att inte vara med i Certifierat Mathantverk. Företagaren ska då meddela Eldrimner som avregistrerar produkterna.

Personuppgifter

Genom att skriva under ansökan till certifierat Mathantverk, godkänner företagaren att Eldrimner hanterar och lagrar personuppgifter.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB