Stora slakterier fick avslag angående avgift

Förvalgningsrätten avslog överklagande.

I mitten av maj avslog förvaltningsrätten överklaganden från sjutton olika slakterier om beslut om årlig avgift för 2017. Förvaltningsrätten bedömde att Livsmedelsverkets sätt att beräkna avgifterna följer lagstiftningen.

I april 2017 beslutade Livsmedelsverket om kontrollavgifterna för slakterierna under 2017. Sjutton slakterier överklagade och höll inne betalningarna på sammanlagt runt 80 miljoner kronor. Företagen ifrågasatte dels vad som ska ingå i timtaxan, dels hur Livsmedelsverket fördelar det statliga stödet för nedsatt kontrollavgift mellan slakterierna.

Förvaltningsrätten fann att de kostnader Livsmedelsverkets tar med i timtaxan är nödvändiga för att kontrollen ska fungera och lagstiftningens syfte ska uppnås. I lagstiftningen anges att särskilda omständigheter för företag med liten produktion ska beaktas. Domstolen bedömde att det sätt som Livsmedelsverket har beräknat nedsättningen av de mindre bolagens avgifter inte strider mot gällande rätt. Domstolen avslog därmed överklagandena.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB