Projekt

Eldrimner arbetar med flera olika projekt:

Förmedla mathantverkskunskap

Syftet med projektet är att genomföra utbildningar och kurser på olika nivåer samt studieresor inom mathantverk. Det övergripande målet med kompetensutvecklingsprojektet är att utveckla landsbygden genom att förmedla mathantverkskunskap till mathantverkare och blivande mathantverkare och därmed bidra till att: 

 • skapa nya företag inom mathantverk
 • stödja och hjälpa företagen att utvecklas
 • öka antalet anställda hos företagen
 • öka försäljning och konsumtion av mathantverksprodukter
 • utveckla kunskap om mathantverk.

Målet vid projektets slut är att genom utbildningar och kurser förmedlat fackkunskap på olika stadier inom fem hantverksbranscher samt skräddarsydd entreprenörskunskap till dem som vill starta och/eller utveckla mathantverksföretag. 

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Göra mathantverket känt

Syftet med projektet är att göra mathantverket känt genom olika informations-och demonstrationsaktiviteter. Det övergripande målet med informations-och demonstrationsprojektet är att utveckla landsbygden genom att göra mathantverket och Eldrimner känt i hela landet och därmed bereda väg för att:

 • skapa nya företag inom mathantverk
 • företagen utvecklas och har möjlighet att växa
 • näringen utvecklas och försäljningen av produkter ökar
 • öka kunskapen om mathantverk hos företagare och allmänhet

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utveckla och förbättra tillsammans

Nya former för att gemensamt leda, bygga och stärka förbättrings- och innovationsförmåga hos entreprenörer på landsbygden. Projektet genomförs i samarbete med Mittuniversitetet och finansieras av Kampradsstiftelsen. Projektet pågår till 2025.

Syftet med projektet är att generera ny, praktisk kunskap i form av metoder och verktyg som ska förbättra samt stärka kapaciteten till förbättrings- och innovationsarbete bland entreprenörer på svenska landsbygden.

Mer information om projektet: 
Utveckla och förbättra tillsammans: Nya former för att gemensamt leda, bygga och stärka förbättrings- och innovationsförmåga hos entreprenörer på landsbygden (miun.se)

Smakmetoder i mathantverket

Syftet är att skapa material och metoder som kan användas av mathantverkare och av Eldrimners personal i samarbeten med mathantverkare. Projektet pågår maj 2023 till oktober 2024. Under denna projektperiod fokuserar vi på beskrivande sensorik. Under projekttiden kommer vi att ge webbinarier och producera en podd-serie. En referensgrupp knyts till projektet som bidrar och deltar på en rad aktiviteter. Eldrimners projektgrupp består av Anna Berglund (projektledare), Sofia Ågren och Viktoria Vestun.

Projektet finansieras av EU:s fond för landsbygdsutveckling, via Jordbruksverket. 

 

Obehandlad dryckesmjölk

Eldrimner driver 2022–2023 ett internt pilotprojekt med syfte att testa och ta fram metoder för tillverkning av livsmedelssäker obehandlad (opastöriserad) dryckesmjölk. I projektet ingår veterinär och dessutom deltar fem gårdar från Norrbotten till Sörmland. Deltagarna genomgår utbildning, tar fram riskanalyser för respektive gård, skickar mjölkprover för laboratorieanalys samt gör egna mjölkkontroller med odling i värmeskåp. Processen följs genom inrapporteringar och regelbundna möten.
 

 

Avslutade projekt 

Utveckling av traditionella konditoriprodukter

Syftet med projektet är att Sverige ska utvecklas inom branschen bageri och grenen konditori.

Projektet består i att ordna workshops, skriva artiklar och att framställa ett recepthäfte.

Målet med projektet är att:

 • arrangera workshops om produktutveckling av traditionella konditoriprodukter.
 • skriva artiklar till tidninge Mathantverk för sprida erfarenheter från workshops. 
 • framställa ett metod- och recepthäfte. 

Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår 2020 – 2022.

Läs mer om projektet på projektsidan

Slutrapport kommer

Mathantverk Nordic 2020

Syftet med projektet är att ge Sveriges mathantverkare ökat kunnande inom direktförsäljning, stimulera till samarbeten för smidiga försäljningslösningar med få mellanhänder samt sprida kunskap och information om mathantverk i de nordiska länderna. Projektet tar vi ett samlat grepp för att nå ut med kraft till konsumenter i hela Norden.

Projektet består i:

 • Nordiskt mästerskap i mathantverk
 • Mathantverksmarknad med producenter från hela Norden
 • Demonstrationer av hur mathantverk produceras
 • Prova på mathantverk, aktiviteter där besökarna få prova på att göra mathantverk
 • Smakverkstäder, aktivitet som leds av smakexpert som guidar besökarna i att titta, dofta, känna och smaka på produkterna samtidigt som man får lära sig om producenten och produktionen. 

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden demonstrationer och information. Stödet omfattas av prioriteringen Kort livsmedelskedja och lokala marknader. Slutdatum för projektet är 15 december 2022.

Slutrapport

Informationsinsatser korta livsmedelskedjor – Mathantverksdagar Direktförsäljning

Syftet med projektet är att öka kunskapen och främja lokala nätverk samt att korta livsmedelskedjorna.

Projektet består i att planera och genomföra informationsinsatser genom mathantverksdagar i varje län i Sverige. Tema för träffarna kommer att vara korta livsmedelskedjor, direktförsäljning.

Målet med projektet är att genomföra informationsinsatser genom mathantverksdagar i alla län.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår 2020 – 2022.

Slutrapport

Kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk "Producent nära konsument"

Syftet med projektet är aktivt bidra till att höja kompetensen inom korta livsmedelskedjor genom erfarenhetsutbyten för effektivare direktförsäljning. Målet med projektet är:

 • En studieresa till Frankrike med tema direktförsäljning och minst 14 externa deltagare ska ha genomförts.
 • Arrangera en konferens med tema direktförsäljning med minst 8 föreläsare och minst 200 deltagare.
 • Producera minst 3 inspirationsfilmer kopplade till direktförsäljning som fokus varav minst en film producerad i samband med studieresan till Frankrike.
 • Att löpande producera artiklar om direktförsäljning från både studieresan och konferensen, minst 10 artiklar ska ha producerats.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Nedladdningsbara filmer och artiklar från projektet

Slutrapport

 

Utveckling av traditionell fäbodproduktion

Syftet med projektet är att bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande fäbodprodukter. Genom att fäbodens produkter produceras i större kvantiteter, med högre kvalitet och större spridning ska det leda till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och bidrar till en gynnsam utveckling av fäbodnäringen och Sveriges landsbygd. 

Målet med projektet är att: 

 • Minst sex deltagare ska ha deltagit i kurs om ystnings- och andra tillverkningsprocesser samt kvalitetsaspekter under totalt 16 kursdagar.
 • Åtta deltagare ska ha deltagit i kurs om möjligheter till att utveckla nya eller moderniserade fäbodprodukter under totalt 16 kursdagar.
 • En studieresa till alpregionen med minst 10 deltagare ska ha genomförts.
 • Olika metoder att göra fäbodost såsom de ser ut idag ska samlats in, genom verkstäder, och sammanställts digitalt.
 • Fäbodens mervärden, exempelvis fäbodmjölkens kvaliteter och innehåll, med det som framkommit i vetenskapliga studier och egna studier av den mikrobiologiska floran på en fäbod, ska presenteras skriftligt.
 • Fyra till sju dokumenterade experimentystningar och faktiska fäbodystningar ha genomförts för att utveckla en god/smakrik fäbodost som för med sig mervärdenas kvaliteter tillsammans med en mindre producentgrupp. Genom sensoriska provningar bedöms hur detta lyckats.
 • Två fäbodbrukare ska under två säsonger fått stöd med att förädla större kvantiteter mjölk, bland annat genom utlåning av större ystgryta. Resultatet av arbetet ska ha utvärderats.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Slutrapport

 

Kulturarv Fisk och bröd

Syftet med projektet är att öka intresset för Sveriges gastronomiska kulturarv genom att inventera, sammanställa, anpassa och sprida traditionella recept och förädlingsteknik. Projektet syftar även till att stärka mathantverkares kunskap av traditionella metoder som grund för produktutveckling.

Målet med projektet är:

 • Att arrangera tre produktutvecklingstillfällen inom fiskförädling.
 • Att digitalt sammanställa metoder, kunskap och material om saltning, fermentering och torkning av fisk.
 • Att sammanställa ett recepthäfte om traditionell fiskförädling.
 • Att producera och distribuera två artiklar om fiskförädling.
 • Att producera en film om fiskförädling som publiceras i flera av Eldrimners kanaler. 

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Slutrapport

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB