Regeringen underlättar för små slakterier

"Jul, påsk och midsommar på samma gång!" Så kommenterar Katrin Schiffer, som arbetar med bland annat slakt på Eldrimner, nyheten.

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra ett nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar. Det nya avgiftssystemet ska vara lätt att förstå och använda samt vara förutsägbart vad gäller företagens kostnader för kontrollen.

EU:s nya kontrollförordning medför att det svenska avgiftssystemet för slakterikontrollen behöver anpassas. Nuvarande avgiftsmodell bedöms inte vara förenlig med den nya kontrollförordningen i alla delar och behöver därför göras om.

Under 2020 kommer Livsmedelsverket att utveckla avgiftssystemet med syfte att bidra till konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen, underlätta för småskalig slakt samt ge förutsättningar för effektiv slakt och kontroll. Samtliga delar i avgiftssystemet ska vara genomförda 1 januari 2021.

Slakterikontrollen är idag avgiftsfinansierad, men staten har sedan 2012 subventionerat kontrollavgifterna med drygt 100 miljoner kronor per år genom det så kallade nedsättningsanslaget. I budgetproposition för 2020 föreslår regeringen att nedsättningsanslaget vidareförs i nuvarande omfattning och att Livsmedelsverket tillförs 107 miljoner kronor för nedsättning av slakteriavgifter för åren 2020–2022.
– För regeringen är det viktigt att avgiftssystemet bidrar till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlättar för småskalig slakt och ger incitament för en effektiv slakt och kontroll, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

- Att det formulerades så här tydligt i ett regeringsuppdrag är som jul och midsommar på en och samma dag till hela småskaliga slaktbranschen, säger Katrin Schiffer, som arbetar som branschansvarig för slakt och chark på Eldrimner.
Hon ser nu fram emot att jobba för att branschen ska bli ännu bättre.
- Det här stärker självförtroendet hos småskaliga slaktföretagare. Nu ska de sträcka på sig och vara stolta, tycker jag. Småskaliga duktiga slaktare, det är ni som är efterfrågade och som ska finnas i hela vårt avlånga Sverige, säger Katrin.

Här finns mer information om regeringsuppdraget: 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-utreda-och-genomfora-nytt-avgiftssystem-for-den-offentliga-kontrollen-pa-slakterier-och-vilthanteringsanlaggningar/

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB