Viktig information till företag

Här samlar Eldrimner viktig information och länkar till dig som företagare från landets myndigheter med anledning av Corona-viruset och sjukdomen covid-19. Under onsdagen presenterade regeringen ett krispaket med åtgärder riktade främst mot små och medelstora företag. Här hittar du information om det samt information från bland annat Livsmedelsverket, Almi, Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Informationen uppdateras löpande.

Corona-viruset och sjukdomen covid-19 påverkar hela samhället. Eldrimner samlar här viktig information för dig som mathantverksföretagare. Informationen uppdateras löpande.

EKONOMISKA ÅTGÄRDER FÖR FÖRETAGARE

INFORMATION TILL ENSKILDA NÄRINGSIDKARE

Regeringens krispaket innehåller ekonomiska åtgärder riktade mot egenföretagare. På sidan finns även exempel på hur de olika åtgärderna påverkar enskilda näringsidkare.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/sa-kan-egenforetagare-ta-del-av-atgarderna-i-krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Här finns samlad information från myndigheter till företag, sådant som är viktigt för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19: 

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Skattemässiga åtgärder och lättnader för att förstärka företagens likviditet

I regeringens krispaket innefattar vissa skattemässiga åtgärder och lättnader såsom

  • Möjlighet att få tillbaka skatt genom ökad avsättning till periodiseringsfond
  • Möjligheter att få anstånd med momsinbetalningar oberoende av momsdeklarationsperiod
  • Begära jämkning för sänkning av preliminärskatt och egenavgifter. Under vissa förutsättningar även återbetalning av redan betald preliminärskatt.
  • Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter under perioden 1 mars – 30 juni

Skatteverket har webseminarium med avslutande chattforum där de informerar om skattemässiga åtgärder för företag vid flera tillfällen varje vecka. Du hittar och anmäler dig till dessa här:

https://skatteverket.se/infotraffar

I listan söker du efter: Skatteverkets information för företag med anledning av coronaviruset.

Företagsakut – lån

Regeringen har infört en statlig lånegaranti. 70 % av nya lån som tas av företag som drabbats negativt ekonomiskt på grund av coronaviruset kan garanteras av staten. Utlåning sker via bankerna. Mer information från regeringen finns nedan. Kontakta din bank för hur du går tillväga.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

Almi Företagspartner har fått utökat kapital för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Kontakta dina regionala rådgivare på Almi för att få information om vad som är möjligt för ditt företag.

https://www.almi.se/

Tillfällig hyresrabatt inom utsatta branscher

Staten bär 50 % av hyresnedsättningen upp till 50 % av den fasta hyran inom branscherna sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Nedsättningen är en överenskommelse med hyresvärden. Stödet söks i efterhand och kan ges under perioden 1 april – 30 juni.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

Ingen kostnad för sjuklöner

Egenföretagare med F-skattsedel får ersättning för karensdagarna 1-14 i form av en schabloniserad sjukpenning. Ersättning söks via Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/enskild_firma_lank/sjukpenning

 

INFORMATION TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Regeringen har tagit fram ett krispaket med ekonomiska åtgärder särskilt riktade mot små och medelstora företag. Läs om alla åtgärder här:

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

Här finns samlad information från myndigheter till företag, sådant som är viktigt för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19: 

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

 

Skattemässiga åtgärder och lättnader för att förstärka företagens likviditet

I regeringens krispaket innefattar vissa skattemässiga åtgärder och lättnader för att såsom

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars – 30 juni
  • Möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar, exempelvis moms, arbetsgivaravgifter, och preliminärskatt och i vissa fall återbetalning av inbetalda skatter

Skatteverket har webseminarium med information om skattemässiga åtgärder för företag flera tillfällen varje vecka. Du hittar dessa här:

https://skatteverket.se/infotraffar

I listan söker du efter: Skatteverkets information för företag med anledning av coronaviruset.

Företagsakut – lån

Regeringen har infört en statlig lånegaranti. 70 % av nya lån som tas av företag som drabbats negativt ekonomiskt på grund av coronaviruset kan garanteras av staten. Utlåning sker via bankerna. Mer information från regeringen finns nedan. Kontakta din bank för hur du går tillväga.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

Almi Företagspartner har fått utökat kapital för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Kontakta dina regionala rådgivare på Almi för att få information om vad som är möjligt för ditt företag.

https://www.almi.se/

Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

Staten bär 50 % av hyresnedsättningen upp till 50 % av den fasta hyran inom branscherna sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Stödet söks i efterhand och kan ges under perioden 1 april – 30 juni.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

Ingen kostnad för sjuklöner

  • Slopat karensavdrag (karensdag). Den anställde får i efterhand ansöka om ersättning från Försäkringskassan.
  • Slopat krav på läkarintyg de första 14 dagarna under en sjukperiod. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21.
  • Staten tar över sjuklöneansvaret i april och maj för alla arbetsgivare.

Mer information om detta finns hos Försäkringskassan:

https://www.forsakringskassan.se/

Möjlighet till korttidspermittering

Korttidsarbete, tidigare kallad korttidspermittering, är en viktig åtgärd nu när många företag är hårt pressade med anledning av coronaviruset covid-19. Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

 

Tillväxtverket kommer nu att bevilja korttidspermittering även för ensamföretagare, efter att myndighetens jurister noga tolkat det nya lagförslaget. Så här skriver Tillväxtverket på sin sida 24 mars "Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda." All information om korttidsarbete hittar du här:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Övrig information från Tillväxtverket:

Samlad information om Covid-19 hos Tillväxtverket

 

GENERELL INFORMATION TILL FÖRETAGARE OM CORONAVIRUSET

Företagarna

Medlemmar i organisationen Företagarna får tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning.

https://www.foretagarna.se/

Livsmedelsföretagen

På den här sidan Livsmedelsföretagen samlat egna texter om coronakrisen med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och näringspolitik. Informationen uppdateras löpande.
https://www.livsmedelsforetagen.se/coronaviruset-samlad-information-fran-livsmedelsforetagen/

Livsmedelsverket

Information till företag om livsmedelskontroll i den rådande situationen med coronavirus (covid-19)

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Här är några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till din kontrollmyndighet för att se om det går att skjuta upp betalningen.

Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av corona (covid-19). Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Information till företag om livsmedelskontroll i den rådande sitiuationen med coronavirus:

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/information-till-foretag-om-livsmedelskontroll-i-den-radande-situationen-med-coronavirus-covid-19?ll=1

Allmän information om Corona samt frågor och svar för företag hittar du här:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19

MSB – Stöd i planering

I och med den nya coronavirussjukdomen covid-19, har MSB tagit fram detta stöd som syftar till att vägleda aktörer i hur din organisation kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. Detta stöd baseras på MSB:s stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering – ett arbete som MSB löpande stöttar aktörer i samhället med oavsett störning.
https://www.msb.se/contentassets/4c5e7fa0da054a5a83f935d828f5ce15/planeringsstod-for-bortfall-av-personal-varor-och-tjanster.pdf  

RISE – Stöd till små och medelstora företag

Genom RISE, Research Institutes of Sweden, finns stöd att söka för att ställa om verksamheten så att den står starkare efter corona-krisen. RISE har 2800 experter och unika resurser för bland annat test och verifiering och kan stötta små och medelstora företag med bland annat produktanpassning för nya marknader, utbildning för miljötålighet och omställning eller finansieringsrådgivning för denna typ av insatser.

https://www.ri.se/sv/berattelser/stod-till-sma-och-medelstora-foretag-under-coronapandemin?utm_campaign=RISE%20nyhetsbrev-coronav14&utm_medium=email&utm_source=BizWizard

SKR – Kommunala och regionala näringslivsåtgärder

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger svar på frågor om förslag på kommunala och regionala åtgärder från Svenskt Näringsliv och Visita.
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/naringsliv/kommunalaochregionalanaringslivsatgarder.32410.html

Vissa regioner i runt om landet startar så kallad Näringslivssupport för att stötta företagare på uppdrag av politiken med anledning av corona/covid-19. Detta i syfte att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget. Besök din regions hemsida för mer information.

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB