Eldrimner har lämnat remissvar om gårdsförsäljning

Eldrimners svar blir en del av Länsstyrelsen Jämtlands remissvar.

Eldrimner har fortsatt bevaka frågan om gårdsförsäljning av alkohol ur mathantverkets perspektiv. Som en del av Länsstyrelsen i Jämtland har Eldrimner besvarat tre av frågorna i regeringens remiss.

* Eldrimner anser att det är bra att knyta försäljningen till ett produktionsställe eller ett odlingsställe, men att det inte är nödvändigt att även tillåta försäljning för hemleverans.

* Eldrimner menar att tillsynen bör kunna göras av någon av de myndigheter som redan kontrollerar producenter av alkoholjästa drycker, det vill säga den aktuella kommunen eller Livsmedelsverket. Tillsynen och regelbördan bör hållas nere för att inte belasta producenterna alltför mycket, då de redan har många regelverk och myndigheter att förhålla sig till. Optimalt vore om kontrollen kunde inkluderas i den ordinarie livsmedelskontrollen för att begränsa kontrolltid och kostnader.
Mängden öl eller cider som får säljas borde kunna vara större än mängden vin och fruktvin. Dels med motiveringen att mängden alkohol är lägre men också för att för produkternas värde är lägre. Om en flaska svenskt vin á 75 cl kostar 200 kr skulle en vinodlare kunna omsätta uppemot 800 kr per besökare. För en ölproducent skulle försäljning av samma volym hamna på ungefär 240 kronor. Med tanke på att alkoholhalten i öl ligger på ungefär hälften av halten i vin borde det vara rimligt att ölproducenter får sälja 6 liter öl per person och tillfälle. Samma resonemang gäller cider. Volymindelningen skulle kunna baseras på alkoholinnehållet snarare än typ av dryck, exempelvis upp till 10 volymprocent, över 10 volymprocent samt spritdrycker (så som indelningen för att beskriva småskalighet, sid 15 i utredningen). Även spritdrycker skulle kunna delas in beroende på vilken alkoholhalt de har, och alkoholsvagare produkter skulle kunna få säljas i något större mängd.
Vad gäller aktiviteten i anslutning till försäljningen så bör det kunna räcka med en rundvandring utan fysisk guide, där till exempel skyltar eller digitala hjälpmedel ger besökarna information om tillverkningen och produkten. Detta för att inte göra det för svårt för små producenter med begränsade resurser att uppfylla kraven för gårdsförsäljning.
De föreslagna öppettiderna (tidigast kl. 10.00 och senast kl. 20.00) är bra men bör få vara oberoende av Systembolagets öppettider, så att gårdsförsäljning kan vara tillåtet även på söndagar och helgdagar vilka är viktiga besöksdagar för turister.

* Eldrimners ståndpunkt är att gårdsförsäljning av alkohol skulle kunna bidra till en ökande måltidsturism som gynnar både dryckesproducenter och lokala mathantverkare i deras närhet. Dryckesproducenterna kommer i många fall att tipsa om andra lokala hantverksprodukter och kanske även kunna vara återförsäljare av dem och andra varor från närområdet. Även andra aktörer i regionen, så som hotell och restauranger, skulle kunna gynnas om en gårdsförsäljning av alkohol blev tillåtet genom ökad turisttillströmning. Allt detta sammantaget skulle innebära en positiv utveckling för landsbygden genom att ökad lönsamhet i företagen skapar fler arbetstillfällen dels inom branschen men också för företag inom andra sektorer som gynnas av ett ökat antal besökare.

Eldrimner fortsätter att följa frågan. Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta verksamhetschef Olle Karlsson, olle.karlsson@lansstyrelsen.se eller branschansvarig Viktoria Vestun, viktoria@eldrimner.com.

Ris och ros till utredningen om gårdsförsäljning (2022-02-23)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB