Eldrimner anser att riskklassningen bör göras om

Läs Eldrimners nya remissvar om riskklassningsmodellen till Livsmedelverket, samt Eldrimners svar om dricksvattenanalyser

Eldrimner har svarat och lämnat synpunkter på Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll. 

Eldrimners analys baserar sig på en bedömning av vilka effekter den nya modellen antas få för enskilda mathantverksföretag och för branschen i helhet.

Eldrimners bedömning är att den nya modellen i sin nuvarande form ofta leder till ökade kontroller i tidigare led och därmed ökade kostnader för företagen. Remissen är även missvisande på grund av felaktiga uppgifter gällande Livsmedelsverkets timtaxa vilket omöjliggör möjligheterna till en korrekt analys. Sammantaget anser vi därför att den nya modellen bör återkallas och göras om i grunden.

Läs hela Eldrimners svar och beräkningar här:
Remissvar
Beräkningar

 

Eldrimner har också lämnat svar på remissen om dricksvatten, vilket går att läsa här:
Remissvar, dricksvatten

 

Eldrimner har även lämnat remissvar till Livsmedesverket i februari 2022. Då meddelade Livsmedelsverket att arbetet med den nya riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar väckt stort engagemang bland remissinstanserna och fått både beröm och kritik. Med anledning av de inkomna synpunkterna beslöt Livsmedelsverket då att bland annat arbeta med riktvärden för kontrolltid och göra en djupare konsekvensanalys innan de kunde fatta beslut om en färdig modell.

Läs mer om Livsmedelsverkets arbete: Efter remisserna – så fortsätter arbetet med den nya riskklassningsmodellen
Läs Eldrimners remisssvar: Eldrimner har skickat remissvar om riskklassning

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB