Regeringen ger stöd till surströmmingen

Regeringen gav i början av september 2022 Jordbruksverket i uppdrag att förbättra sjömatskonsumtionsstatistiken och ta fram en färdplan för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning.

Regeringen gav i början av september 2022 Jordbruksverket i uppdrag att förbättra sjömatskonsumtionsstatistiken och ta fram en färdplan för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning. I uppdraget ingår också att stärka pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola som genom utveckling av produkter, beredningsprocesser och teknik i syfte att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige.

Uppdraget innebär att Jordbruksverket skyndsamt tillsammans med berörda intressenter ska arbeta fram en färdplan för att hålla den svenska surströmmingsindustrin levande.

Tillgången till fisk- och skaldjursråvaror är avgörande för svenska fiskeriföretagsöverlevnad och lönsamhet. Senaste tiden har det dock varit svårt för bland annat surströmmingsföretag att finna tillräckligt med surströmmingsråvara i form av stor strömming.
– Jag hoppas att denna satsning, tillsammans med regeringens tidigare uppdrag kan bidra till att finna lösningar som gör att vi inte förlorar företag och den kulturellt viktiga surströmmingen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
Uppdraget omfattar även att stödja pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola avseende maximerat nyttjande av tillgänglig råvara. Detta i syfte att ta till vara fiskets fulla potential och öka fiskets bidrag till den svenska livsmedelsförsörjningen. Det handlar om att kunna vidareförädla de restråvaror som genereras vid sillfilétillverkning och för att utveckla livsmedelsproduktion av andra fiskarter som idag inte går till livsmedel.

– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna, som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. Fiskets bidrag till den svenska livsmedelsförsörjningen har stor potential att öka, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I uppdraget ingår även att förbättra konsumtionsstatistiken för fisk och skaldjur, vilket förväntas förstärka Jordbruksverkets pågående arbete med att analysera och sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet samt identifiera hinder och utvecklingsbehov. Uppdraget kompletterar också pågående arbete med att fastställa orsakerna till att det på våren varit svårt att finna surströmmingsråvara i form av stor strömming vid kusten.

Tillsammans syftar åtgärderna till att öka den nationella livsmedelsproduktionen av fiskprodukter, stärka beredskapen och bidra till en växande bioekonomi.  Detta är en del i regeringens arbete med helhetsperspektivet kring fisket, vattenbruket, beredningsindustrin samt samtliga förädlingssteg till marknad och konsument.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 mars 2023.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB