Högre gränsvärden för PAH gäller igen

Från den 1 oktober 2022 gäller åter de högre gränsvärdena för PAH i direktrökt kött och fisk samt direktrökta kött-och fiskprodukter som gällt fram till år 2020.

EU:s gränsvärden för polycykliska organiska föreningar (PAH) i direktrökta livsmedel sänktes år 2011 i de flesta medlemsländer. Sverige beviljades först ett tillfälligt undantag från de sänkta gränsvärdena som gällde fram till år 2020. Därefter har de lägre gränsvärdena gällt, men nu gäller alltså de högre gränsvärdena igen – utan tidsbegränsning. Sverige har notifierat de högre gränsvärdena hos EU-kommissionen. Gränsvärdena gäller för direktrökt kött och köttprodukter, fisk samt fiskeriprodukter som tillverkas i Sverige och som bara säljs inom Sverige.

Negativa hälsoeffekterna är försumbara

Vid direktrökning av livsmedel ligger eller hänger eller läggs de livsmedel som ska rökas ovanför eller mycket nära glödbädden där röken bildas. Detta kan medföra att polycykliska organiska kolväteföreningar (PAH) som finns i röken fäster i ytan på livsmedlen och ger hälsoskadligt höga halter.

Livsmedelsverket har i samordnade kontrollprojekt och i samarbete med Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, placerat vid Länsstyrelsen i Jämtland, kartlagt typiska halter av PAH i olika kategorier av kött-och fiskprodukter för att ta fram underlag om vilka halter som kan förväntas förekomma och om det tidigare högre gränsvärdet kan leda till hälsoskada för befolkningen.

Livsmedelsverkets riskvärdering av halterna som uppmättes i kartläggningen visade att de negativa hälsoeffekterna av att tillämpa de högre gränsvärdena i förhållande till de sänkta gränsvärdena var försumbar.

Högre gränsvärde med villkor

De högre gränsvärdena för PAH omfattar kött och köttprodukter samt fisk och fiskeriprodukter som rökts över glödande trä eller andra växtmaterial. Villkoret för att bibehålla gränsvärdena är att Sverige fortsätter att övervaka halterna av PAH och att se till att  företagarna använder rökmetoder som minskar förekomsten av PAH i dessa livsmedel där det är möjligt utan att produkterna förlorar den smak, lukt och färg som ska uppnås i processen.

Läs mer här: Högre gränsvärden för PAH i direktrökta kött- och fiskprodukter gäller igen (livsmedelsverket.se)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB