Eldrimner följer EU:s regler om statsstöd

EU:s regler om statsstöd

Statsstöd är när det offentliga, i vårt fall staten, stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion.

Inom Eldrimners verksamhet kan stödet avse subventioner av aktiviteter som utbildning eller rådgivning till företag.

Om bestämmelserna om statsstöd är aktuella för en aktivitet framgår det vid anmälan.

Eldrimner behöver följa bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring som finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

”I tillägg till regeringens beslut N2021/00170, den 21 januari 2021, ska även följande gälla. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, ifråga om stöd för genomförande av kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, rådgivningstjänster och affärsutvecklande åtgärder till förmån för jordbruksprodukter, bevilja stöd endast i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21, 22 och 24 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 369, 24.12.2014, s. 37).”

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 702•/•2014 - av den 25 juni 2014 - genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssättINNEHÅLLSFÖRTECKNINGKAPITEL IKAPITEL IIKAPITEL IIIAVSNITT 1AVSNITT 2AVSNITT 3AVSNITT 4AVSNITT 5AVSNITT 6KAPITEL IV (europa.eu)

 

 

Vad som är statsstöd framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 107.1 kan sammanfattas som att ett antal olika kriterier måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra statsstöd.

Statliga/offentliga medel tas i anspråk
Enligt statsstödsreglerna räknas alla statliga eller offentliga medel som nationella myndigheter förfogar över som statliga medel. Även medfinansiering från andra offentliga aktörer, exempelvis stat, regioner och kommuner omfattas.

Finansieringen gynnar företag
EU-rättsligt sett är ett ”företag” en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett juridisk form. Med ekonomisk verksamhet avses tillhandahållandet av varor eller tjänster på en viss marknad. Det är alltså inte verksamhetens form, vinstsyfte, ägare, ersättningar eller medlemsavgifter som är avgörande. Det betyder att även icke-vinstdrivande organisationer kan klassas som ekonomiska verksamheter om de erbjuder varor eller tjänster på en marknad.

Ekonomisk fördel
Kriteriet om ekonomisk fördel är uppfyllt när statliga/offentliga medel lämnas i form av stöd i pengar, men omfattar även annat stöd som innebär att företag slipper kostnader som de annars skulle ha haft för att uppnå avsedda ändamål.

Stödet är selektivt/konkurrenspåverkande
Kriteriet handlar om att stödet gynnar vissa företag framför andra, dvs vissa får en ekonomisk fördel. Det kan exempelvis vara fråga om stöd som riktar sig till företag i vissa branscher. Det kan också handla om att stöd är särskilt avsett för små och/eller medelstora företag, stora företag, företag i vissa regioner, företag som är nystartade, företag som drivs i viss juridisk form eller där något annat specifikt förhållande begränsar urvalet av mottagare.

Handeln mellan EU-medlemsstaterna berörs
Stödet omfattas av statsstödsreglerna när stödet gynnar företag vars verksamhet äger rum på en marknad där handel förekommer mellan EU:s medlemsstater. Enligt praxis är det låga krav för att kriteriet ska vara uppfyllt. Det är inte avgörande om de berörda företagen själva ägnar sig åt export eller import, utan det räcker med att stödet medför en risk för att konkurrenter inom samma sektor påverkas negativt eller att incitament för utländska investerare att ta sig in på den berörda marknaden märkbart försämras.

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB