Fäbodbruk nomineras till FN

Sverige nominerar tillsammans med Norge fäbodbruk till FN-organet Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Nomineringen av det svenska och norska fäbodbruket görs inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Syftet med listan är att synliggöra mångfalden av immateriella kulturarv från världens alla delar, att öka medvetenheten om dess betydelse samt främja dialog mellan människor.

Den svensk-norska nomineringen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av bland annat representanter från Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk samt Norsk Seterkultur i samverkan med Institutet för språk och folkminnen. Det finns en bred förankring och stöd för nomineringen hos enskilda forskare och utövare, föreningar, museer, akademier och lärosäten.
– Helt avgörande för att det immateriella kulturarvet ska leva vidare är att det finns utövare som för kunskapen och färdigheterna vidare till kommande generationer. Fäbodbrukets engagerade aktörer bidrar till att fäbodkulturens levande traditioner bevaras, hålls vitala och fortsätter utvecklas, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Institutet för språk och folkminnen och dess expertkommitté framhåller att fäbodkulturen visar på en komplex och kreativ väv av kulturella och estetiska uttrycksformer, från vallmusik och byggnadstraditioner till mathantverk och muntligt berättande. Kulturuttryck som inte bara vuxit fram ur fäbodväsendet utan också fortsätter att utvecklas och spridas bland dess samtida utövare.

Beslut om nomineringen väntas tas i samband med konventionens kommittémöte i december 2024.

Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer, till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet syftar till att säkra respekten för och öka kunskaperna om det immateriella kulturarvets betydelse. Sverige ratificerade konventionen 2011. Konventionsarbetet i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen.

Sverige har hittills ett element upptaget på den representativa listan – Nordiska klinkbåtstraditioner – tillsammans med övriga nordiska länder, samt en verksamhet upptagen på registret över goda metoder, Sagobygden.

Sommaren 2022 nominerade fäbodföreningarna i Sverige och Norge fäbodkulturen som ett immateriellt kulturarv till FN-organet Unesco. Läs mer här: https://www.eldrimner.com/om- eldrimner/54935.fabodkulturen_foreslas_bli_kulturarv.html

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB