Eldrimner pläderar återigen för små aktörer

Nytt remissvar har skickats in.

Eldrimner har under tidig höst lämnat synpunkter på Livsmedelsverkets förslag om modell för fastställande av kontrollfrekvens vid slakterier och vilthanteringsanläggningar. Synpunkterna utgår från en bedömning av vilka effekter den nya modellen antas få för enskilda mindre slakteriföretag och för den småskaliga slaktbranschen i helhet.

Eldrimner anser att den föreslagna modellen gynnar stora och ej diversifierade slaktföretag som i krissituationer lätt blir sårbara och inte de mindre mångsidiga företagen som har en annan robusthet. För att möjliggöra att fortsätta driva små slakterier och stötta utvecklingen av fler sådana verksamheter föreslår Eldrimner bland annat att ett lämpligt tak för kontrollfrekvensen för små slakterier och för vilthanteringsanläggningar fastställs.

Eldrimner har också framfört att förslagen bör kopplas till regeringens andra åtgärder som minskat matsvinn samt uppdraget om att arbeta för att förenkla för företag. Eldrimners hela remissvar går att läsa via den här länken: Remissvar och yttranden.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB