Från första januari gäller ny riskklassning

Ny riskklassningsmodell och efterhanddebitering införs för alla livsmedelsverksamheter från och med år 2024.

Livsmedelsverkets arbete med att samla in uppgifter till den nya risklassningsmodellen pågår under 2023. Detta sker via kommunernas e-tjänster och varje livsmedelsverksamhet får utifrån uppgifterna som lämnas in en frekvens på hur många tillsynsbesök verksamheten får under en femårsperiod. Länsstyrelserna och kommunerna skickar ut information om riskklassningen till livsmedelsföretagen.

Den nya riskklassningen börjar gälla från och med 1 januari 2024. Verksamheter riskklassas enligt följande uppgifter: huvudsaklig inriktning, aktiviteter med kontrollbehov, produktgrupper kopplade till särskilda regler och verksamhetens omfattning.

Det är viktigt att veta vilken inriktning ens verksamhet har. Verksamheter riskklassas utifrån sin huvudsakliga inriktning. Begreppen ”tidigare led” och ”sista led” i två av modellens inriktningsnamn syftar på tillverknings- och distributionskedjan för livsmedel.

  • Livsmedelsanläggning i sista led, det vill säga anläggningar som tillhandahåller livsmedel till slutkonsument, till exempel restauranger och butiker.
  • Livsmedelsanläggning i tidigare led, här finns godkända animalieanläggningar samt övriga livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till andra livsmedelsanläggningar.

Det finns ytterligare två andra inriktningar i modellen:

  • Huvudkontor livsmedelsverksamhet, det vill säga anläggningar varifrån man huvudsakligen styr livsmedelsverksamhet som bedrivs på andra ställen, till exempel i andra livsmedelsanläggningar.
  • Dricksvattenanläggning, det vill säga produktion och distribution av dricksvatten, inklusive huvudkontor för sådan verksamhet.

Eldrimner har under flera år arbetat för att att den nya riskklassningsmodellen inte ska påverka mathantverksföretag negativt. Viktiga frågor har bland annat varit  poängsystemet i modellen, möjlighet för reduktion och hur viktigt det är med en tydlig vägledning. Eldrimners yttranden angående den nya riskklassningen finns här: Remissvar och yttranden (eldrimner.com)

Mer information finner du på livsmedelsverkets hemsida: Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Har du ytterligare frågor och funderingar kontakta gärna Eldrimner på info@eldrimner.com eller telefon 010-225 34 27.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB