Eldrimner välkomnar förenkling för företag

Regeringen har tillsatt utredare.

Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet är att göra det enklare för företagen vilket på sikt stärker konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Eldrimner välkomnar denna utredning och har erbjudit att bidra till att utredningen blir så värdefull som möjligt för småskaliga livsmedelsproducenter.

Regeringen har tillsatt utredningen eftersom företag i livsmedelskedjan ofta upplever bristande likvärdighet och effektivitet i kontrollen som hinder för tillväxt. I till exempel regeringens arbete med att uppdatera Livsmedelsstrategin har många företag och näringslivsorganisationer framfört önskemål om en mer likvärdig kontroll och sänkta kostnader för kontroll.

Livsmedelskedjans aktörer efterfrågar generellt sett färre, men också enkla och tydliga regler för att kunna vara konkurrenskraftiga såväl i en nationell som i en internationell kontext. Som ett led i detta arbete har regeringen nu tillsatt Magnus Oscarsson som särskild utredare för att se över den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Oscarsson har erfarenhet från frågor om företagande i livsmedelskedjan som ledamot och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Utredningens uppdrag är att

  • se över organisation och finansiering av kontrollen
  • se över möjlighet att öka rådgivning och stöd samt samverkan mellan kontrollmyndigheter
  • se över hur det är möjligt att främja de minsta livsmedelsföretagen med diversifierad verksamhet genom att anpassa regler och kontroll efter deras särskilda förutsättningar.

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2025.

Läs mer här: Dir. 2023:170 En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företagen

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB