Arbetet med obehandlad dryckesmjölk går vidare

Eldrimners pilotprojekt har visat att det är både möjligt och önskvärt att ha en kvalitetssäkrad försäljning av obehandlad dryckesmjölk. Projektet har avslutats men Eldrimner arbetar vidare med frågan.

Satsningen på obehandlad dryckesmjölk har lång historia på Eldrimner. Ämnet har tagits upp ur olika synvinklar genom åren, främst på idé- och kunskapsforumet Særimner. Det nyligen avslutade projektets syfte var att bana väg för kommersiell försäljning i Sverige genom att testa metoder för att producera livsmedelssäker obehandlad dryckesmjölk. 

I maj 2022 samlades representanter från fem mjölkgårdar från Norrbotten till Sörmland som hade tackat ja till att vara med i pilotprojektet för utbildningsdagar. Utbildning är A och O och deltagarna i projektet har fått djup och gedigen kunskap om biosäkerhet och hygieniska gårdssystem inklusive mjölkningsförfaranden, faror med obehandlad mjölk, de hälsofördelar forskningen visar samt historiska perspektiv. Deltagarna har även instruerats i egenkontroll och provtagning, odling på plattor och bedömning av odlingsresultat. Hur det fungerar i andra länder där försäljning av obehandlad mjölk är tillåten har varit en viktig inspirationskälla. Vi har studerat vilka krav och regler som gäller i andra länder och det finns rätt stora variationer.

Den metod för att säkerställa den hygieniska kvaliteten på mjölken som vi testat, kallas test-and-hold och är en beprövad och enkel metod. Den går ut på att mjölken odlas på plattor för total antal aeroba mikroorganismer samt E. coli och koliforma bakterier. Plattorna inkuberas i 24 timmar i 35 grader. Dessa odlingar har vi verifierat genom mjölkprover som skickats till laboratorium för analys av total antal aeroba mikroorganismer och Enterobacteriaceae (koliformer). Gårdarna har under nio månader, fördelat över årets säsonger, veckovis odlat sin mjölk i värmeskåp på gården och månadsvis skickat prov till labb. 

Det krävdes en inkörningsperiod innan odlingarna och avläsningen av resultaten var kalibrerade och gårdarna kände sig trygga. Vår expert och utbildare i projektet Anna Catharina Berge, veterinär och epidemiolog, fanns tillgänglig som stöd. Intressant var att flera gårdar genom odlingarna kom brister och fel på spåren vilka hade varit svåra att finna annars. Det rörde sig om disk av mjölkningsanläggning som fallerade, delar av mjölkningsanläggning som behövde bytas, undermåligt vatten och rengöringsrutiner som behövde finjusteras. Tack vare odlingarna kunde dessa problem uppdagas och åtgärdas.

Andra erfarenheter som projektet gett är att det kräver fokus och beslutsamhet för att skapa rutiner kring provtagning och att det kan försvåras om det krävs extra insatser på gården eller om driften är baserad på anställda. (Inte för att de skulle vara mindre motiverade, utan för att de kan vara mer begränsade i arbetstid och vad som då måste prioriteras). Detta har inneburit att vi inte har samma mängd odlingar och analyser gjorda från alla gårdarna.

Text, foto och kontaktperson: Birgitta Sundin, birgitta@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB