Märkningsregler

Märkning av förpackade produkter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Här kan du ta del av fakta och information om vad som gäller för mathantverkare och vi tipsar om länkar till Livsmedelsverkets webbplats.

Informationsförordningen
- om märkning av livsmedel

Märkning av förpackade produkter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Syftet med informationsförordningen är att konsumenterna ska kunna göra medvetna och säkra val.

Här kan du ta del av fakta och information om vad som gäller för mathantverkare och vi tipsar om länkar till Livsmedelsverkets webbplats.

Den nya informationsförordningen (EU nr. 1169/2011) som kom i december 2014 innebar en sammanslagning av två EU- direktiv: direktiven om märkning och om näringsdeklarationen och anger hur livsmedel ska märkas. Det som är viktigt att tänka på är att det från och med 13 december 2016 blir obligatoriskt med näringsdeklaration för alla livsmedelsförpackningar.

Ett första steg är att ladda hem Livsmedelsverkets broschyrer om märkning av förpackade respektive oförpackade livsmedel från slv.se. Se även länkar och hänvisningar nedan.

Enligt förordningen ska märkningen vara på svenska och klart läsbar. Det finns ett krav på minsta tillåten teckenstorlek om 1,2 mm på stora och 0,9 mm på små förpackningar. Förpackningar vars största yta är mindre än 80 kvadratcentimeter räknas som små.

DETTA SKA STÅ PÅ ETIKETTEN

Uppgifterna 1–3 ska anges inom samma synfält.

1. Beteckning (produktens namn): om det finns en beteckning för produkttypen måste man i första hand använda sig av den, alltså om produkten uppfyller kriterierna för sylt, marmelad, gelé, nektar eller juice. I andra hand ska en allmänt vederagen beteckning användas, som curd eller surkål. I tredje hand får man själv hitta på en beteckning som beskriver livsmedlet så bra som möjligt.

2. Nettokvantitet: flytande livsmedel anges med nettovolym, övriga med nettovikt.

3. Verklig alkoholhalt: ska anges för drycker där alkoholhalten överstiger 1,2 %. Anges som "alkohol" eller "alk" med högst en decimal följt av "% vol".

4. Ingrediensförteckning. OBS! Rubriken ska innehålla ordet "ingrediens", skriv alltså inte "innehåll" eller liknande.

- Alla ingredienser ska anges. De ska anges i fallande storleksordning efter ingrediensernas vikt vid framställningen. Vatten behöver inte anges om mängden understiger 5 %.

- Mängdangivelse ska anges (vanligen i %) för ingredienser som ingår i beteckningen, eller förknippas med produkttypen och är avgörande för konsumentens val. Till exempel mängden blåbär och hallon i "drottningsaft", eller mängden tomater och russin i "tomatchutney med russin". Mängden anges vanligen i %, förutom för sylt, marmelad och gelé där fruktmängden ska anges i g per 100 g. Ingredienser i beteckningen som används i små mängder i aromgivande syfte är undantagna mängdangivelsen.

- Kryddor som inte överstiger 2 % av livsmedlets vikt (och inte räknas som allergener) kan anges som "krydda", "kryddor" eller "kryddblandning".

- Sammansatta ingredienser ska anges med sin beteckning och därefter en uppräkning av ingredienserna som ingår.

- Allergener (se lista i bilaga II i Informationsförordningen) ska framhävas, till exempel med kursiverat, understruket eller fetmarkerat.

- Livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer ska anges med funktionsnamn och E-nummer eller namn. Det finns särskilda bestämmelser om hur sötningsmedel ska anges.

5. Näringsdeklaration: är obligatoriskt från 13 december 2016 om produkterna säljs till grossist eller till en detaljhandel utanför det egna eller angränsande län.

Du behöver INTE ha näringsdeklaration ifall du endast säljer produkterna:

- i egen butik eller på marknad direkt till konsument.

- till lokal detaljhandel som säljer direkt till konsument.

- från egen webbutik direkt till konsument.

Lokal definieras som eget och angränsande län.

De uppgifter som ska anges i näringsdeklarationen är:

- Energivärde (kcal och kJ)

- Fett

- varav mättat fett

- Kolhydrat

- varav sockerarter (monosackarider och disackarider)

- Protein

- Salt

Uppgifterna ska anges per 100 g eller 100 ml, beroende på vad som är lämpligast för produkten i fråga. Värdena fås från:

- Analys av produkten på ett labb eller

- Tabellvärden på produkter i Livsmedelsverkets näringsdatabas eller andra kostprogram eller

- Beräkning utifrån ingrediensernas tabellvärden i Livsmedelsverkets näringsdatabas.

Källa behöver inte anges på förpackningen men man ska kunna visa var uppgifterna kommer ifrån.

6. Datum för minsta hållbarhet: anges som "bäst före dag-månad-år", till exempel "bäst före 28-01-16" eller " bäst före 28 jan 2016". Är hållbarheten över ett år räcker det med månad-år, men att skriva ut hela datumet kan vara ett bra sätt att spåra produkten (annars behövs partikod). Om dagen inte är inkluderad ska detta anges med "bäst före utgången månad-år" till exempel "bäst före utgången av 0116". Sista förbrukningsdag används endast för livsmedel som det kan finnas hälsorisker med att äta efter utgångsdatum.

7. Speciella anvisningar för förvaring: anges om det är nödvändigt för att konsumenten ska kunna förvara livsmedlet på rätt sätt. För livsmedel med lång hållbarhet i oöppnad förpackning, där hållbarheten förkortas vid öppnandet, ska märkningen ange förvaringsvillkor och uppgift om när livsmedlet senast bör förbrukas, till exempel "öppnad förpackning är hållbar i + 8 °C i 6-8 dagar".

8. Kontaktuppgifter: anges med namnet eller firmanamnet samt adress eller telefonnummer eller webbadress till livsmedelsföretaget som ansvarar för livsmedelsinformationen. Det räcker inte med enbart e-post.

9. Ev. bruksanvisning: om det är nödvändigt för att konsumenten ska förstå hur livsmedlet ska användas, t ex "omskakas", "serveras kyld", att glögg ska värmas, spädningsinstruktion för saft, eller användningsområde för nydanande produkter.

10. Ev. frivilliga uppgifter: t ex "kan innehålla spår av" (obs allergener ska inte framhävas i den texten, bara i ingrediensförteckningen).

11. Ev. kostråd och hälsopåståenden: Livsmedelsverkets kostråd får användas i märkning så länge som det inte vilseleder kunden. Se "Information om användandet av Livsmedelsverkets kostråd i märkning och annan marknadsföring av enskilda produkter". Övriga hälsopåståenden måste vara godkända av EU-kommissionen, listan över dessa hittas på slv.se. 

Länkar och hänvisningar

Länk till informationsförordningen:
ttps://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/lagstiftning/84/eu-forordning-1169-2011

Vägledning till informationsförordningen:
ttp://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/uppdaterad-vagledning-till-informationsforordningen/

Livsmedel som är undantagna från kravet på obligatorisk näringsdeklaration är beskrivet i Bilaga V i förordningen: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1

Alla allergener som ska markeras finns i bilaga II i förordningen:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1

Livsmedelsverkets databas för näringsinnehåll:
ttp://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Märk Väl, en vägledning i att märka bröd och bakverk, Livsmedelsverket

Broschyr Märkning av ej färdigförpackade livsmedel, Livsmedelsverket. Beskriver vilka livsmedel som räknas som ej färdigförpackade och vad som gäller angående information och märkning.
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/regler-om-livsmedelsinformation-och-markning/

 

Har du fler frågor är du varmt välkommen att fråga branschansvariga på Eldrimner:  www.eldrimner.com/branscher/

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB